Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZUS - SKŁADKI 2022 - 1 dzień

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - SŁADKI

Zmiana zasad naliczania składki zdrowotnej !

 


TERMIN:   nabór trwa

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

                                     Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantuje - wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z doświadczeniem praktycznym.

PROGRAM SEMINARIUM:


1. ZMIANA ZASAD NALICZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ !

2.      Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 

 • obowiązki związane ze zgłaszaniem do ZUS umów o dzieło
 • obowiązek informowania o zawodzie wykonywanym przez osobę zgłaszaną - kod zawodu pracowników i  zleceniobiorców

3.       Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (od października 2021r., stycznia 2022r. i 1 stycznia 2023r.)

 • zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz chorobowego po przystąpieniu do niego –obowiązkowa zapłata składek i konsekwencje ich nie zapłacenia
 • zmiana wysokości kwoty nie powodującej obowiązku sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę, nawet po przekroczeniu kwoty zwalniającej z tego obowiązku
 • wyliczanie okresu w trakcie, którego obowiązuje zwolnienie z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę
 •  zmiana zasad zawieszenia biegu terminu przedawnienia dochodzenia należności składkowych przez ZUS
 • zmiana zasad informowania płatnika o nadpłacie składek i ujednolicenie sposobu dokonywania zwrotu nadpłaconych składek
 • ograniczenie do 5 lat składanie dokumentów korygujących,
 • wpływ ograniczenia korekt na poprawność danych na koncie ubezpieczonych
 • uprawnienia ZUS do porządkowania danych na kontach ubezpieczonych
 • zmiana zasad podpisywania dokumentów przekazywanych do ZUS drogą elektroniczną
 • obowiązek założenia przez wszystkich płatników profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS
 • możliwość pobierania danych z ZUS i wygenerowania dokumentów potwierdzających swoje dane w systemie teleinformatycznym ZUS
 • obowiązkowa elektroniczna forma wniosku o wydanie i otrzymanego zaświadczenia A1, w przypadku delegowania pracownika do innego kraju UE lub naprzemiennej pracy w co najmniej dwóch krajach UE
 • możliwość składania zastrzeżeń do ustaleń kontroli również po otrzymaniu aneksu do protokołu kontroli

4.       Zmiany w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

 • brak możliwości stosowania przepisów o sukcesji praw i obowiązków do stopy procentowej
 • zmiana sposoby zawiadamiania płatnika składek o ustalonej dla niego stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
 • uprawnienie ZUS do występowania do okręgowego inspektora pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie korygowania liczby ubezpieczonych zatrudnionych w warunkach zagrożenia

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.