Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zmiany w Prawie budowlanym
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w jednodniowym seminarium:

Zmiany w PRAWIE BUDOWLANYM 2021
- rewolucjne zmiany w Prawie budowlanym
od 19 września 2020 roku !


TERMIN:    nabór trwa   godz. 900 (1 dzień)
                          
MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Cel szkolenia :

Celem szkolenia Prawo budowlane w 2020 roku jest zdobycie wiedzy na temat zmian przepisów, które mają bardzo duże znaczenie dla przebiegu inwestycji budowlanych. Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne ujęcie tematu i zapoznanie z najnowszym orzecznictwem.

 

Wykładowca: : Emilia Kucharczyk - wyjaśni wątpliwości związane ze stosowaniem przepisów na praktycznych przykładach, zapozna Uczestników ze zmianami, które w znaczny sposób wpłyną na proces inwestycyjny w 2020r. a także w skrajnych przypadkach uniemożliwią realizację inwestycji.

 

Program szkolenia

1.      Zmiany w Prawie budowlanym

 • wprowadzone w 2019 r., i 2020 r.
 • obowiązujące w okresie pandemii
 • rewolucyjne zmiany w Prawie budowlanym od 19 września 2020r.

2.      Przepisy przejściowe, możliwości wyboru

 • sprawy wszczęte przed wejściem zmiany i sprawy wszczęte po wejściu zmiany
 • zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o tzw. stary ,projekt budowlany”

3.      Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego i okresy przejściowe Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne zmiany:

 • tymczasowy obiekt budowlany
 • liniowy obiekt budowlany
 • przenośne maszty antenowe

definicje problemowe:

 • obiekt budowlany
 • budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury

4.      Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska dot. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany.

5.      Zmiany warunków technicznych dla budynków wynikające z obowiązku wdrożenia przepisów UE .

6.      Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Lista obiektów i robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

 • zmiany wprowadzone w 2019 r. i 2020 r.
 • zmiany od 19 września 2020 r.

7.      Zgłoszenie robót

 • wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
 • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
 • sprzeciw
 • nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
 • zmiany w procedurach zgłoszeń

8.      Pozwolenie na budowę – uchwalone zmiany

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.
 • zawartość wniosku – wzory wady i zalety
 • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę zmiany od 19 września 2020 r.

9.      Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie części składowe projektu budowlanego:

 • projekt zagospodarowania
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny
 • zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

10.  Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego i nowe obowiązki.

11.  Istotne odstąpienie - zmiany od 19 września 2020 r.

12.  Oddanie obiektu do użytkowania

 • obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • obowiązek pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe regulacje
 • zakres obowiązkowej kontroli – zmiany
 • zmiany od 19 września 2020 r.

13.  Samowola budowlana

 • obowiązujące procedury legalizacyjne – możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części
 • legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
 •  legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 września 2020 r.
 1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – problemy stosowania art. 71 i uchwalone zmiany przepisów i zmiany od 19 września 2020 r.
 2. Konsultacje.


 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                   (068) 324-35-90
- skan e-mailem:      exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
.

 

TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.