Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE



 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
! najnowsze zmiany

obowiązki PRACODAWCÓW  
ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW
- projektowane zmiany przepisów

TERMIN: 29 lipca 2020r. godz. 1000

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista
– ekspert, praktyk
z Państwowej Inspekcji Pracy.


PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.      Zatrudnianie cudzoziemców:

 • pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,
 • organy uprawnione do kontroli,
 • nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,
 • cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,
 • dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,
 • przedłużanie pobytu cudzoziemca,
 • praca w przedłużonym pobycie,
 • przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie
 • umów cywilnoprawnych,
 • opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,
 • zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

2.   Nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową ?

3.    Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,
 • wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę
 • lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,
 • przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,
 • udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6
 • ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,
 • wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
 • nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia,
 • uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

4.    Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.

5.    Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

 • zmiany, które weszły w życie w 2016r.
 • zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt
 • krótkoterminowy obywatelom Ukrainy),
 • zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r.
 • zmiany w ustawie o cudzoziemcach /obowiązują od dnia 27 kwietnia 2019 r./ - wprowadzenie rozwiązań dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego.

6.    Projektowane zmiany przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

7.    Ćwiczenia na przykładach.

Praktyczne przykłady błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia.

8.      Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.



TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.