Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Szczególne rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców i cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19.


TERMIN: 20 października 2020r. godz. 1000

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista
– ekspert, praktyk
z Państwowej Inspekcji Pracy.


PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Zatrudnianie cudzoziemców:

-        pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,

-        organy uprawnione do kontroli,

-        nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,

-        cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

-        cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,

-        dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,

-        przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

-        jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

-        oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-        kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-        przedłużanie pobytu cudzoziemca,

-        praca w przedłużonym pobycie,

-        przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,

-        potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,

-        zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie

-        umów cywilnoprawnych,

-        opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,

-        zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

2.      Rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej.

3.      Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

-        uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,

-        wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę

-        lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,

-        przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,

-        udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6

-        ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,

-        wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

-        nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia,

-        uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

4.      Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.

5.      Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

-        zmiany, które weszły w życie w 2016r.

-        zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt

-        krótkoterminowy obywatelom Ukrainy),

-        zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r.

-        zmiany w ustawie o cudzoziemcach /obowiązują od dnia 27 kwietnia 2019 r./ - wprowadzenie rozwiązań dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego.

6.      Szczególne rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców i cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19.

-        praca po upływie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-        legalność pobytu w czasie epidemii COVID-19

7.      Ćwiczenia na przykładach.

Praktyczne przykłady błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia.

8.      Konsultacje. 

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.