Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Szczególne rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców i cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19.

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach
od 1 grudnia 2020r.


TERMIN: 28 stycznia 2022r. godz. 1000

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista
– ekspert, praktyk
z Państwowej Inspekcji Pracy.


PROGRAM SZKOLENIA:

1.      Zatrudnianie cudzoziemców:

       pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,

       organy uprawnione do kontroli,

       nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,

       cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

       cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,

       dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,

       przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

       oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

       kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

       przedłużanie pobytu cudzoziemca,

       praca w przedłużonym pobycie,

       przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,

       potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,

       zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych,

       opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,

       zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

2.      Rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców w Polsce do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową.

3.      Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

       uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,

       wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę
lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,

       przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,

       udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6
ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,

       wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

       nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia,

       uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

4.      Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.

5.      Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

-     zmiany, które weszły w życie w 2016r.

-     Zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt
krótkoterminowy obywatelom Ukrainy),

-     zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r.

-    zmiany w ustawie o cudzoziemcach /obowiązują od dnia 27 kwietnia 2019 r./ - wprowadzenie rozwiązań dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego.

6.     Szczególne rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców i cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19.

-         praca po upływie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-         legalność pobytu w czasie epidemii COVID-19

7.      Zmiany od 1 grudnia 2020 r.:

-        ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – nowy wykaz wiz „negatywnych”,

-        rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – 6 nowych przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium R P jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

8.      Ćwiczenia na przykładach.

Praktyczne przykłady błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia.

9.      Konsultacje.

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.