Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Nowe rozwiązania umożliwiające zatrudnienie cudzoziemców
- aktualny stan prawny

TERMIN: nabór trwa

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista
– ekspert, praktyk
z Państwowej Inspekcji Pracy.


PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Rewolucyjne zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców - zmiany, które weszły w życie od 29 stycznia 2022r.:

-    wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy oraz inne zmiany dotyczące procedury uproszczonej,

-     likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego,

-     uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia cudzoziemcowi porównywalnego wynagrodzenia,

-    wprowadzeniu dodatkowego wymogu uzależniającego dokonanie wpisu oświadczenia do ewidencji, zgodnie z którym dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,

-     wydłużeniu – do 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń – terminu, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma obowiązek pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca,

-     wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pracę oraz dodatkowe zmiany dotyczące wykonywania pracy na innych warunkach niż wskazane w zezwoleniu,

-     uwzględnienie w ustawie beneficjentów umowy brexitowej – jako cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium Polski,

-    unieważnienie z mocy prawa wpisu do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz zaświadczenia o wpisie – jako skutek umorzenia postępowania o wydanie zezwolenia na pracę sezonową,

-     wprowadzenie możliwości powierzania pracy cudzoziemcowi w wyższym wymiarze niż określony w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę oraz uznanie zmiany nazwy stanowiska, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków cudzoziemca, za okoliczność niewymagającą zmiany lub wydania nowego zezwolenia,

-     Uznanie zapewnienia cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy
i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca – za niezbędny warunek udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
,

-    zmiany dotyczące zawiadomienia o utracie pracy, składanego przez cudzoziemca do wojewody, który udzielił mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,

-    wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę w szczególnym trybie oraz zasady wykonywania pracy przez cudzoziemców posiadających takie zezwolenia,

-    nowe formularze oświadczeń (obowiązujące od 01.08.2022r.).

-    zmiany dotyczące uchodźców wojennych.

2.      Zatrudnianie cudzoziemców:

        pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,

        organy uprawnione do kontroli,

        nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,

        cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

        cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,

        dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,

        przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

        oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

        kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

        przedłużanie pobytu cudzoziemca,

        praca w przedłużonym pobycie,

        przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,

        potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,

        zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie
umów cywilnoprawnych,

        opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,

        zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

3.      Nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców
w Polsce do pracy sezonowej – zezwolenie na pracę sezonową ?

4.      Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

        uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,

        wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę
lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,

        przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,

        udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6
ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,

        wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

        nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia – nowa definicja,

        uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

5.    Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.

6.    Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

-     zmiany, które weszły w życie w 2016r.

-     Zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt
krótkoterminowy obywatelom Ukrainy),

-     zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r.

-    zmiany w ustawie o cudzoziemcach /obowiązują od dnia 27 kwietnia 2019 r./ - wprowadzenie rozwiązań dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, stażu oraz udziału w wolontariacie w ramach programu wolontariatu europejskiego.

7.     Szczególne rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców i cudzoziemców w czasie epidemii COVID-19.

-         praca po upływie ważności zezwolenia na pracę lub oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-         legalność pobytu w czasie epidemii COVID-19

8.    Zmiany od 1 grudnia 2020 r.:

- ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw – nowy wykaz wiz „negatywnych”,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – 6 nowych przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium R P jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

9.    Ćwiczenia na przykładach.

 

Praktyczne przykłady błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia.

 

10.  Konsultacje.

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.