Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Zatrudnianie CUDZOZIEMCÓW

 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:


ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW
! najnowsze zmiany

obowiązki PRACODAWCÓW  
ZATRUDNIAJĄCYCH CUDZOZIEMCÓW
- projektowane zmiany przepisów

TERMIN: 28 maja 2019r. godz. 1000

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wysokiej rangi specjalista
– ekspert, praktyk
z Państwowej Inspekcji Pracy.


PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Zatrudnianie cudzoziemców:

-        pojęcie legalności zatrudnienia cudzoziemców,

-        organy uprawnione do kontroli,

-        nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca,

-        cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

-        cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę,

-        dokumenty uprawniające do pracy w Rzeczpospolitej Polskiej,

-        przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

-        oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-        kontrola oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi,

-        przedłużanie pobytu cudzoziemca,

-        praca w przedłużonym pobycie,

-        przedłużanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,

-        potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z cudzoziemcem umowy,

-        zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracowników i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,

-        opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy,

-        zakres i metodyka prowadzonych kontroli.

2.       Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

-        uwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych w zezwoleniu na pracę lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę bądź zezwoleniu na pobyt czasowy określonym w art. 127 ustawy o cudzoziemcach,

-        wypłacanie cudzoziemcowi wynagrodzenia w wysokości nie niższej od określonej w zezwoleniu na pracę
lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę  bądź zezwoleniu na pobyt czasowy,

-        przypadki obowiązkowego pisemnego powiadomienia wojewody,

-        udostępnianie dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych art. 88h ust. 1 pkt 1-6
ustawy o prom. zatr., sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski,

-        wykroczenia i przestępstwa z ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),

-        nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcowi – pojęcie i wykroczenia,

-        uzyskiwanie zezwoleń na pracę.

 

3.       Cudzoziemcy delegowani do pracy na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego mającego siedzibę w państwie trzecim:

-        przestrzeganie minimalnych standardów Polskiego prawa pracy,

-        obowiązki przedsiębiorcy zagranicznego w zakresie bhp,

-        obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP,

-        stosowanie przepisów ustawy do pracownika skierowanego do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim,

-        przepisy karne.

4.       Najnowsze stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. zezwoleń
na pracę cudzoziemców w przypadku przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę
oraz zezwoleń na pracę cudzoziemców kierowców w transporcie międzynarodowym.

5.       Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców:

-     zmiany, które weszły w życie w 2016r.

-     Zmiany od 11.06.2017r. (zniesienie obowiązku posiadania wiz na pobyt krótkoterminowy obywatelom Ukrainy),

-     zmiany przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018r. 

 
                6.  Projektowane zmiany przepisów w zakresie zatrudniania                 

            cudzoziemców.7.       Ćwiczenia na przykładach.

Praktyczne przykłady błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie legalności zatrudnienia.

 

8.       Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
faxem: (068) 
324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto: 
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.