Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

ZASIŁKI 2022 - 2 dni
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w dwudniowym seminarium:
 

  ZASIŁKI
-
kompleksowo

ZASADY  DOKUMENTOWANIA  PRAWA  DO ZASIŁKÓW


Dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń – ćwiczenia praktyczne


Zmiany w 2022 roku !

 
 
TERMIN:   nabór trwa
 
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                - Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy
– praktycy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze.

 

 

Zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do świadczeń z tytułu choroby
i macierzyństwa. Dokumentacja niezbędna do wypłaty świadczeń
.

Do udziału w szkoleniu zachęcamy osoby, które zajmują się ustalaniem prawa do zasiłków z tytułu choroby
i macierzyństwa i chciałyby poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.

Kompleksowe szkolenie z ustalania prawa do zasiłków pozwoli odnaleźć się w niekiedy zawiłych przepisach
i interpretacjach. Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze zagadnienia dotyczące naliczania świadczeń zarówno z ubezpieczenia chorobowego jak i wypadkowego dla pracowników.
Przedstawiane zagadnienia poparte będą licznymi przykładami.  Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne w formie warsztatów.

 

Program szkolenia:

! Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa,
       ustalanie uprawnień do świadczeń
.

1) Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego: kiedy stosujemy okres wyczekiwania, jak ustalamy okres, za który przysługuje prawo do świadczeń z tytułu choroby, w jakiej wysokości przysługują świadczenia, kiedy traci się prawo do zasiłku.

2)    Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej kwarantannie. Okres przysługiwania zasiłku, dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do tego świadczenia.

3)  Ustalenie okresu zasiłkowego. Czy wszystkie zwolnienia lekarskie naszego pracownika powinniśmy zliczać do jednego okresu zasiłkowego. Kiedy zastosujemy okres zasiłkowy w wymiarze 182 a kiedy 270 dni. W jakim momencie pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i jak przebiega procedura jego przyznania.

4)  Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Czy po zmianie wymiaru czasu pracy powinniśmy ustalić na nowo wysokość przysługujących pracownikowi zasiłków? Jak postąpić, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie pobierania zasiłku przez pracownika. Jak należy postąpić w takiej sytuacji z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, np. nagrodą roczną.   

5) Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Okoliczności, które wykluczają prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

6)   Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny

 • kiedy i komu i w jakich okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • jak ustalamy wymiar przysługującego zasiłku opiekuńczego,
 • okoliczności, które uprawniają do „dodatkowego” wymiaru zasiłku opiekuńczego,
 • nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

7)   Uprawnienia związane z rodzicielstwem – ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości w zależności od rodzaju urlopu związanego z rodzicielstwem.

 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego,
 • kiedy rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego, 
 • jak ustalamy wysokości przysługującego zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem konieczności jego podwyższenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • jak obliczamy przedłużenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z podjęciem przez pracownika pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego.    

8)  Dokumentacja, na podstawie której ustalamy  prawo do świadczeń z tytułu choroby.  Jakie dokumenty niezbędne są do wypłaty zasiłków dla płatnika a jakie dokumenty sporządzamy, by to ZUS podjął wypłatę. Nowe wzory dokumentów m.in. do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. 

9) Omówienie zmian w ustawie określającej przepisy dotyczące ustalania prawa do świadczeń
z tytułu choroby.

 • nowe przepisy dot. ustalania okresu zasiłkowego;
 • warunki uzyskania prawa do świadczeń w ramach nowego okresu zasiłkowego.
 • zasiłek chorobowy od 1 stycznia 2022r.: wysokości oraz czas trwania  - ZMIANY
 • prawo do świadczeń po ustaniu zatrudnienia,
 •  nowe zasady przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń
 • konieczność częstszego przeliczania podstawy wymiaru zasiłków.

 

Warsztaty z ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami.

§         Z jakiego okresu wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków?

§         Czy wszystkie składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione przy ustaleniu wysokości zasiłku?

§         Jak odróżnić składniki wynagrodzenia periodyczne od nieperiodycznych?

§         Czym są składniki wynagrodzenia przyznane na czas ściśle określony?

§         Kiedy zachodzi konieczność ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczeń? 

§         Kiedy waloryzujemy podstawę wymiaru zasiłku?

§         Jakie znaczenie ma kwota płacy minimalnej na wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa?

 
 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 

                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346 95 34
skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni robocze przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.