Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Wynagrodzenia od A do Z
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNEOśrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w jednodniowym seminarium:

P R A W O  P R A C Y  w   praktyce

WYNAGRODZENIA 2021
od A do Z

COVID-19 – jak wpływa na wynagrodzenia?

  

 

Pracownicze Plany Kapitałowe a wynagrodzenia


TERMIN:  26 listopada 2021r. godz. 9:30

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 
            
 
- sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program szkolenia:

1.      Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika – orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

2.      Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

a)    Kwota obowiązująca w  2019 r. i 2020r.

b)    Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców w 2019 r. i 2020r.

c)     Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r., w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,

d)    Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020r.

e)     Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2020r.

f)     Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2019 r. i 2020r. i w pierwszym kwartale 2020 roku. Wypłata młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a prawo do refundacji w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19.

g)     Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego i godzinowego.

h)    Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy spowodowanego COVID-19

3.      Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.

4.      Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikające z prawa pracy.

5.      Ochrona wynagrodzenia.

 • Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę.
 • Forma wypłaty wynagrodzenia oraz możliwość wypłaty do rąk osoby upoważnionej.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia, w tym obowiązki formalne pracodawcy oraz odsetki od nieterminowej wypłaty.
 •  Potrącenia z wynagrodzenia – nowe limity obowiązujące w 2019 r., kiedy potrzebna jest zgoda pracownika.
 • Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. od 01.08.2019 r.
 • – informacja sygnalna - wybrane zagadnienia.
 • Zwiększenie od 16.05.2020 r. kwot wolnych od potrąceń w związku z SARS-CoV-2

6.      Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a wynagrodzenie pracownika:

 • Harmonogram wejścia w życie ustawy,
 • Od jakiej wartości należy naliczyć wpłatę na PPK?
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK w tym, kiedy wpłata podstawowa może wynosić
 • mniej niż 2%,
 • Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
 • Możliwość zmiany wysokości wpłat przez uczestnika PPK,
 • Sposób i termin potrącania z wynagrodzenia wpłat na PPK,
 • W jakich przypadkach podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą nie finansować wpłaty podstawowej ani dodatkowej?
 •  PPK a odpowiedzialność wykroczeniowa.
 • COVID-19 a zmiana terminów na podpisanie umowy o zarządzanie PPK oraz terminu na podpisanie umowy o prowadzenie PPK

7.      Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – nowe stawki od  2019 r. i 2020r.
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zmiany od 2018 r.
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – wybrane zagadnienia.
 • Okresy pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – informacja sygnalna.
 • Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Odprawy pieniężne dla osób zatrudnionych w niektórych urzędach na podstawie stosunku pracy, objętych obowiązkiem zmniejszenia zatrudnienia z uwagi na negatywne skutki gospodarcze COVID-19
 •  Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet, wysokość ryczałtu
 • za nocleg w podróży służbowej według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

8.      Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.

9.      Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.

10.  Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                 (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  exandi@exandi.pl


 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać:

wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.


 

TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.