Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ubezpieczenia Społeczne - składki, zasiłki, emerytury i renty
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na pięciodniowy kurs:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI, ZASIŁKI, EMERYTURY i RENTY,
- kompleksowy system świadczeń


TERMIN: 17, 18, 19, 20, 25 stycznia 2022r.(5 dni) 
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program:

I. SKŁADKI

1.      Zasady zgłaszania do ubezpieczeń poszczególnych grup ubezpieczonych.

2.      Zbiegi tytułów do ubezpieczeń, w tym umowy cywilnoprawne
i problemy  z dokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń.

3.      Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
– obowiązki płatnika w tym zakresie

4.      Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,  Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

5.      Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w sytuacji kiedy płatnik korzystał z umorzenia składek w związku z COVID-19.

6.      Świadczenia przysługujące pracownikom objętych kwarantanną. Zasady naliczania i wykazywania do ZUS.

7.      Szczególne zasady rozliczania składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński  i przebywające na urlopie wychowawczym.

8.      Zasady wypełniania, korygowania i przekazywania do ZUS dokumentacji ubezpieczeniowej.

9.      PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE – wybrane zagadnienia.

10.   ĆWICZENIA praktyczne na przykładach.

11.  Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych
i
obowiązku rozliczania składek.

II . ZASIŁKI

1.    Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego: kiedy stosujemy okres wyczekiwania, jak ustalamy okres, za który przysługuje prawo
do świadczeń z tytułu choroby, w jakiej wysokości przysługują świadczenia, kiedy traci się prawo do zasiłku.

2.  Zasiłek chorobowy przysługujący dla pracownika poddanego obowiązkowej kwarantannie. Okres przysługiwania zasiłku, dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do tego świadczenia.

3.  Ustalenie okresu zasiłkowego. Czy wszystkie zwolnienia lekarskie naszego pracownika powinniśmy zliczać do jednego okresu zasiłkowego. Kiedy zastosujemy okres zasiłkowy w wymiarze 182 a kiedy 270 dni. W jakim momencie pracownik powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego i jak przebiega procedura jego przyznania.

4.   Wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłku. Czy po zmianie wymiaru czasu pracy powinniśmy ustalić na nowo wysokość przysługujących pracownikowi zasiłków? Jak postąpić, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie pobierania zasiłku przez pracownika. Jak należy postąpić w takiej sytuacji z dodatkowymi składnikami wynagrodzenia, np. nagrodą roczną. 

5.  Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Okoliczności, które wykluczają prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

6.   Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny 

  • kiedy i komu i w jakich okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy,
  • jak ustalamy wymiar przysługującego zasiłku opiekuńczego,
  • okoliczności, które uprawniają do „dodatkowego” wymiaru zasiłku opiekuńczego,
  • nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

7.      Elektroniczne zwolnienia lekarskie.

8.      Uprawnienia związane z rodzicielstwem – ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości w zależności od rodzaju urlopu związanego z rodzicielstwem.

  • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego,
  • kiedy rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego,
  • jak ustalamy wysokości przysługującego zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem konieczności jego podwyższenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
  •  jak obliczamy przedłużenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z podjęciem przez pracownika pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego.

9.   Dokumentacja, na podstawie której ustalamy  prawo do świadczeń z tytułu choroby.  Jakie dokumenty niezbędne są do wypłaty zasiłków dla płatnika a jakie dokumenty sporządzamy, by to ZUS podjął wypłatę. Nowe wzory dokumentów m.in. do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.

10.  Warsztaty z ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami.

11.  Konsultacje.

III. Emerytury i Renty

1.      Co przygotować, aby otrzymać świadczenie emerytalno – rentowe w optymalnej wysokości?

W tym panelu: kompletowanie wniosku o świadczenie, weryfikacja formularzu o świadczenie, emerytalne, rentowe, rodzinne. Obowiązki zakładu pracy w zakresie kompletowania wniosku. Czy zakład pracy zawsze musi przygotować zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu? (!)  E - Akta a emerytura. Gdzie szukać dokumentów gdy zakład nie istnieje.

Panel ten poświęcony jest kompletowaniu dokumentów jakie złożyć w celu otrzymania świadczenia z ZUS. Gdzie szukać, jak poprawnie wypełnić formularze – o emeryturę, rentę inwalidzką? czy zawsze należy złożyć  wniosek, co w przypadku braku dokumentów.

2.      Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

W tym panelu: Czym jest emerytura powszechna?  Omówienie warunków nabycia prawa do emerytury. Jak wyliczany jest kapitał początkowy. Co to jest emerytura z urzędu? Komu przysługuje? Czym są  okresowe emerytury kapitałowe? Emerytury docelowe. Kiedy przysługuje renta tytułu niezdolności do pracy, a kiedy renta wypadkowa? Czym jest renta chorobowa? Kiedy przysługuje renta rodzinna? Sposoby wyliczenia tych świadczeń.

Panel emerytalno-rentowy, a w nim kapitał początkowy jako warunek przyszłej emerytury. Ustalenie wysokości emerytury powszechnej. Renta inwalidzka – czym jest zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzenia.

3.      Świadczenia przedemerytalne, emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, emerytury pomostowe, rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze.

W tym panelu: Uprawnienia do  świadczenia przedemerytalnego,  niezbędna dokumentacja. Czym jest emerytura pomostowa, szczególne  obowiązki zakładu pracy, świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Plusy i minusy dotyczące pobierania takiej emerytury. Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach jako zwiększenie emerytury powszechnej.

Panel poświęcony świadczeniom wcześniejszym wypłacanych z tytułu pracy w szczególnych warunkach, obowiązki zakładu pracy wynikające z zatrudnienia pracowników w szczególnych warunkach.

4.      Jesteś nauczycielem, wychowawcą, pracownikiem pedagogicznym- ten panel jest dla ciebie.

W tym panelu: Nauczycielskie świadczenie przedemerytalne, komu przysługuje, jakie warunki należy spełnić?  Jak ustalany jest staż pracy nauczycielskiej,  kiedy złożyć wniosek? Jak długo przysługuje świadczenie? Emerytura bez względu na wiek  na podstawie Karty Nauczyciela – warunki do spełnienia? Co z rekompensatą z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Panel kierowany jest do nauczycieli, konsultacje dotyczą świadczeń w perspektywie podwyższonego wieku emerytalnego, jakie możliwości wynikają z przepisów dla osób nieuprawnionych do emerytury nauczycielskiej? Świadczenie kompensacyjne jako możliwość wcześniejszego odejścia ze szkoły.

5.      Postępowanie odwoławcze. Co zrobić, jeżeli nie zgadzam się z decyzją ZUS?
W tym panelu
: Jak złożyć odwołanie? Termin złożenia odwołania. Co dzieje się z odwołaniem? Jak wygląda postępowanie odwoławcze?

Panel informacyjny poświęcony odwołaniom. Jak złożyć odwołanie od decyzji, do kogo powinno być kierowane, ważne terminy, praktyczne porady. Konsultacje.

6.      Pracownicze Plany Kapitałowe – wybrane zagadnienia.

7.      Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs.

 

TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.