Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ubezpieczenia Społeczne
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na pięciodniowy kurs:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI, ZASIŁKI, EMERYTURY i RENTY,
- kompleksowy system świadczeń

TERMIN: 17, 18, 19, 20, 24 września 2018r. (5 dni)
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program:
 

I. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, Składki.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • Zasady zgłaszania do ubezpieczeń poszczególnych grup ubezpieczonych.
 • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń, w tym umowy cywilnoprawne i problemy z dokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń.
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne – obowiązki płatnika w tym zakresie
 • Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych – obowiązki płatnika w tym zakresie. 
 • Szczególne zasady rozliczania składek za osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopie wychowawczym.
 • Zasady wypełniania, korygowania i przekazywania do ZUS dokumentacji ubezpieczeniowej.
 • Ćwiczenia praktyczne na przykładach.


 
II . ZASIŁKI
 
 1.  Ustalanie prawa do wynagrodzenia za czas choroby 
      i zasiłku chorobowego: 
 •      wymagany okres ubezpieczenia chorobowego dający prawo do świadczeń z tytułu choroby (okres wyczekiwania), 
 •      ustalanie wysokości zasiłku chorobowego, 
 •      okres za który świadczenia przysługują, 
 •      okoliczności powodujące utratę prawa do zasiłku chorobowego.

2.  Okoliczności uprawniające do świadczenia rehabilitacyjnego: 
 •      zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne, 
 •      okres jego wypłaty. 

3.  Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
 •      zasady obowiązujące przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego bądź świadczenia rehabilitacyjnego w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. 

4.  Ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego: 
 •      zasiłek opiekuńczy z tytułu konieczności sprawowania opieki  nad zdrowym dzieckiem do lat 8,
 •      prawo do zasiłku z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem i członkiem rodziny,
 •  
 •      okoliczności uprawniające do „dodatkowego” wymiar zasiłku opiekuńczego.
 5.  Zasiłki macierzyńskie dla pracowników: 
 •          rodzaje urlopów za które przysługuje zasiłek macierzyński - okresy jego wypłaty,
 •        zasady dzielenia się rodziców urlopami związanymi z  rodzicielstwem i zasady rezygnacji,
 •        ustalanie wysokości zasiłku (60 %, 80 % i 100%), 
 •        terminy składania wniosków o zasiłek macierzyński,
 •        podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia  rodzicielskiego, obliczanie kwoty podwyższenia zasiłku oraz  podmioty zobowiązane do jego wypłaty.
6.  Ustalanie kwoty należnego zasiłku dla pracowników: 
 •      okres z jakiego wynagrodzenie przyjmuje się do obliczenia zasiłku, które  składniki należy uwzględnić przy obliczaniu a które, wyłączyć, 
 •      jak przyjmować do obliczenia składniki wypłacane za miesiąc,za kwartał, za rok, 
 •      składniki uzupełniane i przyjmowane w kwocie faktycznej, 
 •      wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na obliczenie zasiłku, 
 •      sposób uwzględniania składników przyznanych na czas określony.
 
7.  Funkcjonowanie elektronicznego systemu wydawania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy:
 •      bieg e-ZLA pomiędzy lekarzem, ubezpieczonym, płatnikiem składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 
 •      ułatwienia i obowiązki płatnika składek i pracownika wobec nowej formy wydawania zaświadczeń lekarskich. 

8.  Zasady obowiązujące przy wypłacie zasiłków:
 •      ustalanie podmiotu zobowiązanego do wypłaty świadczeń, 
 •      terminy wypłaty świadczeń. 
9.  Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników:
 •      podmioty przeprowadzające kontrolę, 
 •      zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez płatników składek. 
10.  Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia      
  prawa i wypłaty poszczególnych świadczeń. 

11.  Ćwiczenia praktyczne i konsultacje obejmujące całą        roblematykę zasiłków. 
 
III. Emerytury i Renty
 

1.   Co to są emerytury dotychczasowe i zreformowane? Warunki nabycia prawa do emerytury powszechnej, emerytury częściowej, emerytury z urzędu, emerytury kapitałowej okresowej i docelowej, emerytury pomostowej,  renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej), renty rodzinnej. Zmiany wprowadzone ustawą z 5.03.2015r.

2. Zmiany legislacyjne, w zakresie ustalania lub przeliczania kapitału początkowego, mające istotny wpływ
na wysokość emerytury zreformowanej. Jakie dokumenty i kiedy sporządza pracodawca?
                                    

3.    Emerytura wcześniejsza dla pracujących w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.
Ocena poprawności wystawiania przez pracodawców Świadectwa pracy w szczególnych warunkach,
dla pracujących na stanowiskach wymienionych w wykazach branżowych. Omówienie wybranych zarządzeń.

4.  Co dla ubezpieczonych  oznaczają  zmiany dotyczące OFE? Kiedy przysługuje wypłata gwarantowana?
Wskazanie lub zmiana osób uposażonych , którzy nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej.
Omówienie na przykładach trybu wnioskowania o wypłatę gwarantowaną.

5.   Jak ustala się i od czego zależy wysokość świadczenia zreformowanego dotychczasowego?
Okresy składkowe i nieskładkowe, podstawa wymiaru emerytur i rent, wartość kapitału początkowego. Dokumentowanie przebiegu ubezpieczenia wpływające na wysokość świadczeń. Kiedy świadczenie może być przeliczone i jakie dowody powinien dostarczyć pracodawca?

6. Postępowanie w sprawach emerytalno – rentowych, obowiązki płatnika składek w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia. Omówienie przykładów i zagrożeń przy kompletowaniu wniosków
o świadczenia, mogących wpływać na prawo i wysokość świadczenia.  

7.    Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym w sytuacji zmian organizacyjnych, likwidacji
czy reorganizacji? Przedstawienie świadczeń poza ubezpieczeniowych,
w tym warunki nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego czy renty socjalnej. 

8.    Pracujący emeryci i renciści – obowiązki płatnika składek wobec ZUS. Wariantowanie rozliczanie przychodu
ze szczególnym uwzględnieniem okresu nabycia prawa i osiągania pełnego wieku emerytalnego. 

9.    Omówienie przykładów związanych z:

Ø        kompletowaniem wniosków o emerytury i renty,

Ø        przygotowaniem dokumentów ustalających prawo i wysokość świadczenia,

Ø         dowody zastępcze, zeznania świadków, dane z konta ubezpieczonego.

10.    DRUK ZUS Rp-7 - jak prawidłowo wypełnić ?  

11.    Ustawa z 29 września 2017r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podpisana przez Prezydenta 7 listopada 2017r.

12.    Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs.

 

TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.