Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Ubezpieczenia Społeczne
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na pięciodniowy kurs:

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI, ZASIŁKI, EMERYTURY i RENTY,
- kompleksowy system świadczeń


TERMIN24, 25, 26, 27, 28 sierpnia 2020r. (5 dni) 
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


Program:

I. SKŁADKI

1.      Obowiązki płatników w zakresie zgłaszania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach o pracę i umowach zlecenia.
 • Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców przy zmianie schematu podlegania
 • w trakcie trwania umowy.
 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na zasiłku macierzyńskim
 • i urlopie wychowawczym – obowiązki pracodawcy.
 • Zatrudnianie cudzoziemców a obowiązki wobec ZUS.
 • Podstawa wymiaru składek za pracowników delegowanych do pracy za granicą.
 • Konsekwencje dla płatników składek wprowadzenia jednego konta w ZUS.

2.     Zmiany w ubezpieczeniach wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu.

3.      MAŁY ZUS dla małych firm – NOWE PRZEPISY OD 01.01.2019 r. wybrane zagadnienia.

4.      Ubezpieczenie dla pracujących w UE, EOG oraz Szwajcarii – zasady ubiegania się o wydanie formularza A1:

 • zasady ubiegania się oraz wypełniania formularza A1 dla osób przemieszczających się poza granicami kraju– UE, EOG oraz Szwajcaria,
 • omówienie delegowania, praca w kilku państwach,
 • omówienie obowiązków przedsiębiorcy na tle spełnienia warunków do uzyskania formularza A1,
 •  konsekwencje nie uzyskania formularza A1,
 • zasady i niezbędne dokumenty do zatrudnienia cudzoziemców – ustalanie miejsca zamieszkania
 • w przypadku obywateli państw trzecich – zmiana zasad od 2 maja 2018 r.

5.      E-AKTA – ZMIANA PRZEPISÓW od 01.01.2019r. skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
dla kogo i jakie obowiązki z tym się wiążą względem ZUS.

 • skrócenie okresu przechowywanie dokumentacji za okres do 31.12.2018r, dokumenty jakie musi złożyć płatnik, omówienie dokumentów:  ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA,
 • obowiązki płatnika od 01.01.2019r. w związku ze skróceniem przechowywania akt:  jakie informacje należy przekazać do ZUS,
 • jakie informacje jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu płatnik w związku ze skróceniem przechowywania akt.

6.      Planowane zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych i obowiązku rozliczania składek.

7.      Ćwiczenia praktyczne.

8.      Konsultacje.

II . ZASIŁKI

 1. Zasady nabywania prawa do zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego: kiedy stosujemy okres wyczekiwania, jak ustalamy okres, za który przysługuje prawo do świadczeń z tytułu choroby, w jakiej wysokości przysługują świadczenia, kiedy traci się prawo do zasiłku.
 2. Ustalanie prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Okoliczności, które wykluczają prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.
 3. Prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny
  (z uwzględnieniem zmiany przepisów obowiązującej od 06.06.2018 r.)
 • kiedy i komu i w jakich okolicznościach przysługuje zasiłek opiekuńczy,
 • jak ustalamy wymiar przysługującego zasiłku opiekuńczego,
 • okoliczności, które uprawniają do „dodatkowego” wymiaru zasiłku opiekuńczego,
 •  
 • nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 1. Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 2018 r.
 • formy elektronicznych zwolnień lekarskich – czym jest wydruk informacyjny e-ZLA oraz zwolnienie lekarskie wydane w trybie alternatywnym,
 • który płatnik ma obowiązek posiadać profil informacyjny płatnika składek, a który nie musi go zakładać,
 •  jak zostaniemy poinformowani o zwolnieniu lekarskim naszego pracownika,
 • kiedy lekarz wydrukuje zwolnienie lekarskie,
 •  jak postąpić, gdy w zwolnieniu lekarskim stwierdzimy błąd, jakie to ma konsekwencje na prawo do zasiłku,
 • zwolnienie lekarskie za okres wsteczny – kiedy możemy wypłacić zasiłek, a kiedy nie będzie do niego prawa,
 • statusy elektronicznych zwolnień lekarskich.
 1. Uprawnienia związane z rodzicielstwem – ustalanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości w zależności od rodzaju urlopu związanego z rodzicielstwem.
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego i ojcowskiego,
 • kiedy rodzice mogą dzielić się uprawnieniami do zasiłku macierzyńskiego,
 • jak ustalamy wysokości przysługującego zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem konieczności jego podwyższenia do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • jak obliczamy przedłużenie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego w związku z podjęciem przez pracownika pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego.
 1. Dokumentacja, na podstawie której ustalamy  prawo do świadczeń z tytułu choroby.  Jakie dokumenty niezbędne są do wypłaty zasiłków dla płatnika a jakie dokumenty sporządzamy, by to ZUS podjął wypłatę. Nowe wzory dokumentów m.in. do zasiłku opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.

Warsztaty z ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych będących pracownikami.

 • Z jakiego okresu wynagrodzenie przyjmowane jest do ustalenia podstawy wymiaru zasiłków?
 • Czy wszystkie składniki wynagrodzenia powinny być uwzględnione przy ustaleniu wysokości zasiłku?
 • Jak odróżnić składniki wynagrodzenia periodyczne od nieperiodycznych?
 • Czym są składniki wynagrodzenia przyznane na czas ściśle określony?
 • Kiedy zachodzi konieczność ponownego ustalenia podstawy wymiaru świadczeń?
 • Kiedy waloryzujemy podstawę wymiaru zasiłku?
 • Jakie znaczenie ma kwota płacy minimalnej na wysokość świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa?

III. Emerytury i Renty

1.      Co przygotować, aby otrzymać świadczenie emerytalno – rentowe w optymalnej wysokości?

W tym panelu: kompletowanie wniosku o świadczenie, weryfikacja formularzu o świadczenie, emerytalne, rentowe, rodzinne. Obowiązki zakładu pracy w zakresie kompletowania wniosku. Czy zakład pracy zawsze musi przygotować zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu? (!)  E - Akta a emerytura. Gdzie szukać dokumentów gdy zakład nie istnieje.

Panel ten poświęcony jest kompletowaniu dokumentów jakie złożyć w celu otrzymania świadczenia z ZUS. Gdzie szukać, jak poprawnie wypełnić formularze – o emeryturę, rentę inwalidzką? czy zawsze należy złożyć  wniosek, co w przypadku braku dokumentów.

2.      Jak uzyskać emeryturę powszechną? Kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?

W tym panelu: Czym jest emerytura powszechna?  Omówienie warunków nabycia prawa do emerytury. Jak wyliczany jest kapitał początkowy. Co to jest emerytura z urzędu? Komu przysługuje? Czym są  okresowe emerytury kapitałowe? Emerytury docelowe. Kiedy przysługuje renta tytułu niezdolności do pracy, a kiedy renta wypadkowa? Czym jest renta chorobowa? Kiedy przysługuje renta rodzinna? Sposoby wyliczenia tych świadczeń.

Panel emerytalno-rentowy, a w nim kapitał początkowy jako warunek przyszłej emerytury. Ustalenie wysokości emerytury powszechnej. Renta inwalidzka – czym jest zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumenty potwierdzające przebyte okresy pracy i wysokość wynagrodzenia.

3.      Świadczenia przedemerytalne, emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, emerytury pomostowe, rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach, szczególnym charakterze.

W tym panelu: Uprawnienia do  świadczenia przedemerytalnego,  niezbędna dokumentacja. Czym jest emerytura pomostowa, szczególne  obowiązki zakładu pracy, świadectwo pracy w szczególnych warunkach. Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Plusy i minusy dotyczące pobierania takiej emerytury. Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach jako zwiększenie emerytury powszechnej.

Panel poświęcony świadczeniom wcześniejszym wypłacanych z tytułu pracy w szczególnych warunkach, obowiązki zakładu pracy wynikające z zatrudnienia pracowników w szczególnych warunkach.

4.      Jesteś nauczycielem, wychowawcą, pracownikiem pedagogicznym- ten panel jest dla ciebie.

W tym panelu: Nauczycielskie świadczenie przedemerytalne, komu przysługuje, jakie warunki należy spełnić?  Jak ustalany jest staż pracy nauczycielskiej,  kiedy złożyć wniosek? Jak długo przysługuje świadczenie? Emerytura bez względu na wiek  na podstawie Karty Nauczyciela – warunki do spełnienia? Co z rekompensatą z tytułu pracy w szczególnych warunkach?

Panel kierowany jest do nauczycieli, konsultacje dotyczą świadczeń w perspektywie podwyższonego wieku emerytalnego, jakie możliwości wynikają z przepisów dla osób nieuprawnionych do emerytury nauczycielskiej? Świadczenie kompensacyjne jako możliwość wcześniejszego odejścia ze szkoły.

5.      Postępowanie odwoławcze. Co zrobić, jeżeli nie zgadzam się z decyzją ZUS?
W tym panelu
: Jak złożyć odwołanie? Termin złożenia odwołania. Co dzieje się z odwołaniem? Jak wygląda postępowanie odwoławcze?

Panel informacyjny poświęcony odwołaniom. Jak złożyć odwołanie od decyzji, do kogo powinno być kierowane, ważne terminy, praktyczne porady. Konsultacje.

6.      Pracownicze Plany Kapitałowe – wybrane zagadnienia.

7.      Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na kurs jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy kursu:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w kursie oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą kursu. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na kurs.

 

TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.