Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Substancje chemiczne
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu:

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH MIESZANINY  

 OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓWw zakresie BHP przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych
Zmiany wartości NDS
+ nowe substancje chemiczne z wartościami NDS


TERMIN:   nabór trwa

MIEJSCE: 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23        
                                   - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 
Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

WYKŁADOWCA:  ekspert – praktyk, doswiadczony inspektor pracy z Państwowej Inspekcji Pracy, absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku chemia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: bezpieczeństwo i higiena pracy.
Zatrudniona jest w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze, gdzie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie bhp podczas wytwarzania, stosowania i magazynowania substancji i mieszanin chemicznych. Jest tam również koordynatorem na poziomie krajowym działań w zakresie kontroli nad realizacją wymogów rozporządzeń unijnych  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), a także regionalnym koordynatorem przestrzegania przepisów dot. minimalnych wymagań na stanowiskach pracy, na których może wystąpić zagrożenie wybuchem.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: Zagrożenia wybuchowe (atmosfery wybuchowe)  w zakładach pracy, Kontrola bezpieczeństwa pracy w przemyśle chemicznym, Wymagania minimalne dla stanowisk pracy,  na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (malarnie, lakiernie, zakłady obróbki tworzyw sztucznych, stolarskie itp.), Wypadki przy pracy związane z magazynowaniem, wytwarzaniem i stosowaniem substancji i mieszanin chemicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

I.  Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące stosowania substancji i mieszanin chemicznych
(w tym sklasyfikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami jako stwarzające zagrożenie).

 1. Rozporządzenia unijne.
 2.  Przepisy prawa krajowego.

II. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu, magazynowaniu i wytwarzaniu substancji/mieszanin chemicznych.

 1. Wymagania dla pomieszczeń pracy.
 2. Spis substancji niebezpiecznych / stwarzających zagrożenie i mieszanin niebezpiecznych / stwarzających zagrożenie.
 3. Karty charakterystyki – wymagania, dostęp do informacji z kart charakterystyk, klasyfikacja substancji / mieszanin chemicznych.
 4. Obowiązki pracodawcy w przypadku występowania w miejscu pracy substancji chemicznych,
  ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5.  Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. 
 6. Oznakowanie pojemników/ opakowań substancji i mieszanin chemicznych.
 7. Wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i pakowania.
 8. Oznakowanie magazynów, zbiorników i miejsc magazynowania / przechowywania.
 9. Instrukcje bhp procesów technologicznych/wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia .
 10. Instrukcje bhp dotyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla  zdrowia niebezpiecznymi. 
 11.  Magazynowanie / składowanie.
 12. Ocena ryzyka zawodowego
 13. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem / ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.
 14. Szkolenia w dziedzinie bhp, profilaktyczne badania lekarskie.
 15. Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy, typowanie czynników chemicznych.
 16. Środki ochrony zbiorowej i  indywidualnej priorytet  środków  ochrony, zbiorowej  nad  środkami  ochrony  indywidualnej; stosowanie środków ochrony
 17. Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenia przepisów i zasad bhp.

III.  Obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania substancji  i mieszanin sklasyfikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami jako stwarzające zagrożenie.

 1. Przestrzeganie przepisów i zasad  bhp, p.poż.
 2. Kary porządkowe za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp.
 3. Prawo  konsultacji  działań pracodawcy  w  zakresie bhp.
 4. Prawo odmowy  wykonania czynności pracowniczych w sytuacji  bezpośredniego zagrożenia zdrowia
  lub życia pracowników.
 5. Stosowanie środków ochrony zbiorowej, używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                    (068) 324-35-90
- e-mail                  
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na szkolenie nie będzie wysyłana.
Szkolenie będzie potwierdzone telefonicznie.