Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Substancje chemiczne
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu:

SUBSTANCJE CHEMICZNE I ICH MIESZANINY  

 OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓWw zakresie BHP przy stosowaniu substancji / mieszanin niebezpiecznych


TERMIN:   8 stycznia 2019 r.  godz. 10oo

MIEJSCE: 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23        
                                   - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu 

WYKŁADOWCA: Barbara Nowak  – ekspert – praktyk,  była inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku chemia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: bezpieczeństwo i higiena pracy.
Zatrudniona była w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze, gdzie uzyskała tytuł specjalisty w zakresie bhp podczas wytwarzania, stosowania i magazynowania substancji i mieszanin chemicznych. Była tam również koordynatorem na poziomie krajowym działań w zakresie kontroli nad realizacją wymogów rozporządzeń unijnych  w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP), a także regionalnym koordynatorem przestrzegania przepisów dot. minimalnych wymagań na stanowiskach pracy, na których może wystąpić zagrożenie wybuchem.
Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in.: Zagrożenia wybuchowe (atmosfery wybuchowe)  w zakładach pracy, Kontrola bezpieczeństwa pracy w przemyśle chemicznym, Wymagania minimalne dla stanowisk pracy,  na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (malarnie, lakiernie, zakłady obróbki tworzyw sztucznych, stolarskie itp.), Wypadki przy pracy związane z magazynowaniem, wytwarzaniem i stosowaniem substancji i mieszanin chemicznych.
Obecnie pracuje w firmie produkcyjnej branży motoryzacyjnej jako pełnomocnik ds. bhp i p.poż.

Program szkolenia

I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące stosowania substancji/mieszanin niebezpiecznych.
 1.  Rozporządzenia unijne.
 2. Przepisy prawa krajowego.

II. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu, magazynowaniu i wytwarzaniu substancji/mieszanin chemicznych.

 1. Wymagania dla pomieszczeń pracy.
 2. Spis substancji i mieszanin niebezpiecznych.
 3. Karty charakterystyki – wymagania, dostęp do informacji z kart charakterystyk, klasyfikacja substancji / mieszanin chemicznych.
 4. Obowiązki pracodawcy w przypadku występowania w miejscu pracy substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.
 5. Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. 
 6. Oznakowanie pojemników/ opakowań substancji i mieszanin chemicznych.
 7.  Wyłączenia z wymagań dotyczących oznakowania i pakowania. 
 8. Oznakowanie magazynów, zbiorników i miejsc magazynowania / przechowywania.
 9. Instrukcje bhp procesów technologicznych/wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia .
 10. Instrukcje bhp dotyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla  zdrowia niebezpiecznymi. 
 11. Magazynowanie / składowanie.
 12. Ocena ryzyka zawodowego.
 13. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem / ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.
 14. Szkolenia w dziedzinie bhp, profilaktyczne badania lekarskie.      
 15.  Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy, typowanie czynników chemicznych.    
 16.  Środki ochrony zbiorowej i  indywidualnej priorytet  środków  ochrony, zbiorowej  nad  środkami ochrony  indywidualnej; stosowanie środków ochrony  indywidualnej zgodnie z instrukcją producenta.      
 17.  Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenia przepisów i zasad bhp.    
III. Obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu substancji/mieszanin niebezpiecznych wynikające z obowiązujących przepisów.
 1. Przestrzeganie przepisów i zasad  bhp, p.poż.
 2. Kary porządkowe za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp.
 3. Prawo  konsultacji  działań pracodawcy  w  zakresie bhp.
 4. Prawo odmowy  wykonania czynności pracowniczych w sytuacji  bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracowników.
 5. Stosowanie środków ochrony zbiorowej, używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej.  

IV.   Konsultacje.

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                    (068) 324-35-90
- e-mail                  
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na szkolenie nie będzie wysyłana.
Szkolenie będzie potwierdzone telefonicznie.


TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.