Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RODO Ochrona Danych Osobowych w praktyce
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w seminarium szkoleniowym:

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ø przetwarzanie danych osobowych w praktyce

« NOWELIZACJA PRZEPISÓW  od  maja 2018 r. !

  IODInspektor Ochrony Danych

Termin:    16, 17, 18, 19 czerwca 2020r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy

 

Wysoki poziom wykładów gwarantuje wielokrotnie sprawdzony wykładowca Tomasz Olech praktyk. Prawnik
z Kancelarii Prawnej z Poznania
 

- ekspert specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych. Posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, zewnętrzny ABI w wielu podmiotach gospodarczych, posiadający doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji danych osobowych, audycie przetwarzania danych osobowych, autor publikacji z zakresu przetwarzania danych osobowych w internecie. Prowadzący gwarantuje omówienie tematu w sposób uniwersalny, niezależnie od branży uczestników szkolenia. W trakcie seminarium prowadzący stara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie, starając się wytłumaczyć zagadnienie również na przykładach, kierując wypowiedź i tłumacząc zagadnienie również całej grupie. Po zakończeniu seminarium, możliwe są również indywidualne konsultacje, które pozwolą uczestnikom na bardziej zindywidualizowane podejście.


CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM: Zadaniem seminarium jest zaznajomienie podmiotów przetwarzających dane osobowe z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z obowiązkami nałożonymi na administratorów danych czy administratorów bezpieczeństwa informacji. W związku z rewolucją w sposobie przetwarzania danych, tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), głównym celem prezentowanych informacji będzie uporządkowanie zmian jakie obowiązują i zestawienie ich z dotychczasowym kształtem regulacji obowiązujących w tym zakresie. Seminarium ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale również praktyczny, albowiem uczestnikom prezentowane i udostępniane będą przykładowe dokumenty (wzorce), które będzie można następnie wykorzystać dla własnej działalności, jak również przekazane zostaną różnego rodzaju wskazówki dot. organizacji procesu przetwarzania danych u administratora. Uczestnicy seminarium zostaną zaznajomieni z pojęciami obowiązującymi na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych, w szczególności na gruncie RODO (profilowanie, monitoring, nowe pojęcie „danych wrażliwych”), obowiązkami administratorów danych/inspektorów danych osobowych (zastępujących ABI), wszelkimi aspektami prawnymi wynikającymi z regulacji RODO (m. in. podstawy prawne przetwarzania, obowiązki informacyjne, klauzule zgody, rejestry czynności przetwarzania, ocena skutków przetwarzania i analiza ryzyka, sankcje finansowe) oraz wymaganiami stawianymi przez RODO dla programów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Wiedza zdobyta podczas seminarium z pewnością ułatwi wdrożenie procesu przetwarzania danych osobowych u administratora danych i stanowić będzie istotną pomoc w przygotowaniu wew. dokumentacji danych osobowych.

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO: administratorów danych osobowych (ADO) oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych u podmiotów administrujących, w głównej mierze do aktualnych ABI oraz przyszłych inspektorów ochrony danych (IOD), których powołanie przewiduje RODO, ale również osób z innych „działów” administratorów danych (kadry, księgowość, marketing, IT). Seminarium adresowane jest przede wszystkim do osób, które miały już styczność z przetwarzaniem danych osobowych i są zainteresowane pogłębieniem swojej dotychczasowej wiedzy w tym zakresie lub jej uaktualnieniem w związku ze zmianami legislacyjnymi, jednakże może stanowić również doskonały punkt wyjścia do dalszej pracy dla osób, które do tej pory nie miały okazji zajmować się niniejszą problematyką.    


Program:

1.  Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – wprowadzenie:

a)    Akty prawne.

b)    Definicje i pojęcia RODO – problemy interpretacyjne (nowe definicje dot. danych wrażliwych, profilowanie, pseudonimizacja).

c)    Zakres podmiotowy i rzeczowy RODO.

d)    Współadministrowanie danymi na gruncie RODO.

e)    Nowy Urząd Ochrony Danych zamiast GIODO.

f)     Zasady przetwarzania danych osobowych RODO.

g)    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych RODO (zgoda a „wyraźne działania potwierdzające” oraz inne podstawy).

h)    Obowiązki informacyjne RODO (rozszerzone klauzule informacyjne).

2.                  2.   Przetwarzanie danych osobowych z powołaniem Inspektora Ochrony Danych (IOD):

a)    Powołanie Inspektora Ochrony Danych przez administratora (zamiast ABI) – kiedy obowiązkowe?

b)    Wymogi i zadania stawiane Inspektorowi Ochrony Danych.

c)     Kompetencje i zadania Inspektora Ochrony Danych.

d)    Sprawozdawczość (nowy rejestr czynności przetwarzania RODO).

e)    Porównania IOD/ABI.

f)      Jak przetwarzać bez IOD?

3.  Problemy praktyczne przy przetwarzaniu danych osobowych
i zagrożenia :

a)    Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

b)    Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

c)     Udostępnianie przetwarzania danych osobowych.

d)    Incydenty bezpieczeństwa

e)    Raportowanie incydentów bezpieczeństwa (72 godz.)

f)      Realizacja uprawnień osób, których dane są przetwarzane (wglądu, sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu)

g)    Wymagania RODO dla programów informatycznych

h)    Analiza ryzyka przetwarzania danych; przykładowe zagrożenia

i)      Sankcje finansowe (nowość RODO!)

4. RODO OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH  W  PRAKTYCE  Wzory dokumentów zgodnych z RODO.

5.     
Konsultacje.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:
 • posługiwać się znajomością pojęć i definicji na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych, w tym RODO
 • ­ wskazać obowiązki Administratora danych oraz Inspektora ochrony danych
 • ­określić prawne aspekty przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych,
 • w tym RODO
 • ­stosować właściwe klauzule informacyjne oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dokonać identyfikacji zbiorów, aktywów oraz ich opisu dla właściwego dokumentowania
 • przygotować wstępną analizę ryzyka przetwarzanych danych osobowych
 • ­stworzyć rejestr czynności przetwarzania (zastępujący w pewnym zakresie dotychczasowy rejestr ABI) (Pierwszy Dzień)
 • ­opracować Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
 • w tym RODO
 • dostosować aktualnie posiadaną dokumentację przetwarzania danych osobowych do wymogów wynikających z przepisów dot. ochrony danych osobowych, w tym RODO
 • ­ przeprowadzić analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz wykonać ocenę skutków takiego przetwarzania
 • ­stosować adekwatne zabezpieczenia danych osobowych zgodne z przeprowadzoną uprzednio oceną ryzyka
 • ­określić wymagania stawiane przez przepisy RODO dla programów przetwarzających dane osobowe
 • ­zidentyfikować sytuacje stanowiące istotne incydenty naruszenia danych osobowych, w szczególności wymagające zgłoszenia jak właściwie postępować w przypadku zaistnienia incydentu naruszenia danych osobowych

Warunkiem przyjęcia na konferencję jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: 
exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy konferencji:..............w ............., termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  konferencji oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą konferecji. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na knferencję.


 


TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.