Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RODO Ochrona Danych Osobowych - 2 dni

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w dwudniowym seminarium:

RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • sposoby zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych
 • opracowanie oraz wdrożenie wewnętrznych
 • polityk bezpieczeństwa
 • sporządzanie dokumentacji według RODO


TERMIN: 1 i 2 lutego 2022r.


MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
        
            sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu
                     lub szkolenie ONLINE

 


Wykładowca: Małgorzata Torenc

Prawnik - specjalizująca się w zarządzaniu ochroną danych osobowych
od 2010 roku, wykładowca studiów podyplomowych „IOD
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych” prowadzonych
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczony audytor bezpieczeństwa informacji normy PN-ISO/IEC 27001:2007, legitymująca się certyfikatem PRINCE2. Dzięki swojemu doświadczeniu i stale rozwijanej wiedzy zawsze nadążającej za zmieniającymi się przepisami, dba o bezpieczeństwo danych osobowych i ich przetwarzanie świadcząc usługi doradcze, szkoleniowe, wdrożeniowe, asysty techniczno-prawnej oraz świadcząc usługi Inspektora Ochrony Danych w sektorze medycznym, ubezpieczeniowym oraz instytucjach administracji państwowej.

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie kompetencji, które w oparciu
o posiadaną już wiedzę teoretyczną, pozwolą skutecznie
i efektywnie realizować funkcje i zadania IOD,
a Administratorom skutecznie zarządzać systemem ochrony danych osobowych,aby zapewnić zgodność przetwarzania
z przepisami wynikającymi z RODO.

Zakładane efekty szkolenia

 • Pozyskanie praktycznej wiedzy, jak skutecznie realizować zadania IOD.
 • Pozyskanie praktycznej wiedzy, jak skutecznie zarządzać systemem ochrony danych przez Administratorów.
 • Pozyskanie wiedzy, na temat najbardziej adekwatnych sposobów zapewniania bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji.
 • Umiejętność opracowania i wdrożenia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa oraz innej kluczowej dokumentacji w procesie wdrożenia RODO.
 • Zdobycie umiejętności przygotowywania procedur kluczowych w procesach przetwarzania.
 • Uzyskanie wiedzy jak w sposób rzetelny i obiektywny przeprowadzać audyt zgodności z RODO
 • Zapoznanie się z metodykami szacowania ryzyka
 • Umiejętność identyfikacji zagrożeń, podatności
 • Zdobycie praktycznych umiejętności rozwiązywania typowych problemów dot. przetwarzania danych osobowych
 •  

Metodyka

Warsztaty oparte są na  wykładzie teoretycznym i  zajęciach praktycznych w formie: prezentacji multimedialnych, materiałów papierowych, ćwiczeń przygotowujących do sporządzenia wymaganych dokumentów zgodnych z RODO. Dzięki tej formie prowadzenia zajęć każdy ma możliwość indywidualnych konsultacji oraz pracy na konkretnych przykładach.

 

Adresaci warsztatów

Warsztaty przeznaczone są dla:

 • Inspektorów Ochrony Danych,
 • osób odpowiedzialnych za wdrożenie RODO
  w organizacji,
 • osób zajmujących się ochroną danych osobowych
  w organizacji, w których nie został powołany IOD,
 • Administratorów Danych Osobowych
  oraz przedstawicieli szczebla kierowniczego,
 • specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w swojej organizacji,
 • małych i średnich przedsiębiorców,którzy chcą poznać swoje obowiązki wynikające z aktualnych przepisów prawa.

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych z omówieniem RODO

1.      Podstawy prawne ochrony danych osobowych, regulacje prawne.

2.      Definicje i ich omówienie.

3.      Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

4.      Prawa osoby, której dane dotyczą.

5.      Administrator Danych Osobowych i podmiot przetwarzający obowiązki w świetle RODO.

6.      Bezpieczeństwo danych osobowych, zgłaszanie naruszeń ochrony danych organowi nadzorczemu.

7.      Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA)

8.      Udostępnianie danych i powierzenie przetwarzania danych - umowa powierzenia
i jej niezbędne elementy.

9.      Rejestr czynności przetwarzania.

10.   Przetwarzanie danych osobowych w kontekście zatrudnienia

11.   Uprawnienia organu nadzorczego, procedury kontroli
i kompetencje egzekucyjne Urzędu Ochrony Danych.

12.   Środki ochrony prawnej:

*         prawo do wniesienia skargi,

*         prawo do ochrony prawnej przed sądem

*         prawo do odszkodowania i odpowiedzialność

*         kary administracyjne i pieniężne

13.   Podsumowanie, dyskusja.

DZIEŃ DRUGI

Sporządzanie dokumentacji według RODO

1.      Inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych

2.      Analiza ryzyka, arkusz analizy ryzyka.

3.      Ocena skutków dla ochrony danych osobowych
(ang. Data Protection Impact Assessment,DPIA - nowy obowiązek Administratorów danych osobowych.)

4.      Zasady sporządzania polityk i instrukcji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych

5.      Przekłady klauzul informacyjnych zgodnych z RODO.
Moment spełnienia obowiązku.

6.      Ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych w świetle RODO.

7.      Treść upoważnień do przetwarzania danych osobowych
oraz niezbędne jego elementy.

8.      Tworzenie listy potencjalnych zagrożeń.

9.      Tworzenie listy potencjalnych zabezpieczeń.

10.   Formularz rejestracji incydentu.

11.   Zasady tworzenia polityki ochrony danych.

12.   Formularz oświadczenia o poufności dla pracownika, sprzątaczki.

13.   Plany i szkolenie pracowników.

14.   Umowa powierzenia danych osobowych - rejestr umów.

15.   Plan ciągłości działania.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 346-95-34

skan e-mailem: exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
Santander Bank Polska nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
.