Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

RODO Ochrona Danych Osobowych - 2 dni
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !


Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza 
do udziału w dwudniowym seminarium:

RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ø przetwarzanie danych osobowych w praktyce

-  wzory dokumentów zgodnych z RODO

przepisy RODO a specustawa dot. przeciwdziałaniu COVID-19 


TERMIN: 12 i 13 października 2020r.MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
        
            sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

è CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM: Zadaniem seminarium jest zaznajomienie podmiotów przetwarzających dane osobowe z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z obowiązkami nałożonymi na administratorów danych czy administratorów bezpieczeństwa informacji.  Seminarium ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale również praktyczny, albowiem uczestnikom prezentowane i udostępniane będą przykładowe dokumenty (wzorce), które będzie można następnie wykorzystać dla własnej działalności, jak również przekazane zostaną różnego rodzaju wskazówki dot. organizacji procesu przetwarzania danych u administratora. Uczestnicy seminarium zostaną zaznajomieni z pojęciami obowiązującymi na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych, w szczególności na gruncie RODO (profilowanie, monitoring, nowe pojęcie „danych wrażliwych”), obowiązkami administratorów danych/inspektorów danych osobowych (zastępujących ABI), wszelkimi aspektami prawnymi wynikającymi z regulacji RODO (m. in. podstawy prawne przetwarzania, obowiązki informacyjne, klauzule zgody, rejestry czynności przetwarzania, ocena skutków przetwarzania i analiza ryzyka, sankcje finansowe) oraz wymaganiami stawianymi przez RODO dla programów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Wiedza zdobyta podczas seminarium z pewnością ułatwi wdrożenie procesu przetwarzania danych osobowych u administratora danych i stanowić będzie istotną pomoc w przygotowaniu wewn. dokumentacji danych osobowych.

è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:
administratorów danych osobowych (ADO) oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych u podmiotów administrujących, w głównej mierze do  przyszłych inspektorów ochrony danych (IOD),  ale również osób z innych „działów” administratorów danych (kadry, księgowość, marketing, IT). Seminarium adresowane jest przede wszystkim do osób, które miały już styczność z przetwarzaniem danych osobowych i są zainteresowane pogłębieniem swojej dotychczasowej wiedzy w tym zakresie lub jej uaktualnieniem w związku z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi, jednakże może stanowić również doskonały punkt wyjścia do dalszej pracy dla osób, które do tej pory nie miały okazji zajmować się niniejszą problematyką.    

PRZECIWDZIAŁANIE ROZPRZESTRZENIANIU COVID-19 I STOSOWANIE REGULACJI RODO ODNOŚNIE STANU ZDROWIA

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych dotyczących zdrowia na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, pojawiają się kwestie dot. przetwarzania danych osobowych, a uregulowane w przepisach szczególnych, w tym przede wszystkim w tzw. specustawie. Pytanie czy przepisy o ochronie danych osobowych nie stanowią przeszkody w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem? Jakie stanowisko w tym zakresie prezentuje PUODO? Jakie w związku z tym narzędzia posiadają pracodawcy do podejmowania działań, które wynikają zarówno z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, jak i Prezesa Rady Ministrów? Czy regulacje te korespondują z RODO, które również przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit i  art. 6 ust. 1 lit d)? Czy są one zgodne z motywem 46 RODO dot. przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się? Te zagadnienia również zostaną poruszone w toku seminarium i poddane analizie przez uczestników. 


Pierwszy dzień:

1.   Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – wprowadzenie:

a)    Akty prawne.

b)    Definicje i pojęcia RODO – problemy interpretacyjne (nowe definicje dot. danych wrażliwych, profilowanie, pseudonimizacja).

c)    Zakres podmiotowy i rzeczowy RODO.

d)    Współadministrowanie danymi na gruncie RODO.

e)    Urząd Ochrony Danych Osobowych jako organ kontroli.

f)     Zasady przetwarzania danych osobowych RODO.

g)    Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych RODO (zgoda a „wyraźne działania potwierdzające” oraz inne podstawy), w tym uzasadniony interes publiczny (ochrona zdrowia; przeciwdziałanie COVID-19).

h)    Obowiązki informacyjne RODO (rozszerzone klauzule informacyjne).

2.                  2.   Przetwarzanie danych osobowych z powołaniem

3.                  Inspektora Ochrony Danych (IOD):

a)    Powołanie Inspektora Ochrony Danych przez administratora

b)    Wymogi i zadania stawiane Inspektorowi Ochrony Danych.

c)     Kompetencje i zadania Inspektora Ochrony Danych.

d)    Sprawozdawczość (nowy rejestr czynności przetwarzania RODO).

e)    Jak przetwarzać bez IOD?

3.  Problemy praktyczne przy przetwarzaniu danych osobowych i zagrożenia :

a)    Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

b)    Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

c)     Udostępnianie przetwarzania danych osobowych.

d)    Incydenty bezpieczeństwa

e)    Raportowanie incydentów bezpieczeństwa (72 godz.)

f)      Realizacja uprawnień osób, których dane są przetwarzane (wglądu, sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu)

g)    Wymagania RODO dla programów informatycznych

h)    Analiza ryzyka przetwarzania danych; przykładowe zagrożenia

i)      Sankcje finansowe (nowość RODO!)

j)      Stosowanie RODO a COVID-19.

4. Konsultacje.


Drugi dzień:

1.  Wykaz zbiorów – omówienie przykładów, inwentaryzacja i opis struktury, czynności przetwarzania.

 

2.  Rejestr czynności przetwarzania – omówienie wzoru.

 

3.  Ocena skutków przetwarzania – analiza ryzyka.

 

4.  Wzór zgody na przetwarzanie
danych osobowych
– zajęcia praktyczne.

 

5.  Obowiązek informacyjny:
różne klauzule informacyjne
– zajęcia praktyczne.

 

6.  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wzory praktyczne.

 

7.  Ewidencja osób upoważnionych – wzory.

8.  Elementy dokumentacji danych osobowych
– Polityka Bezpieczeństwa.

9.  Przykładowe  protokoły postępowania, sprawozdania – wzory.

10.    Udostępnianie danych osobowych
– wzory i zajęcia praktyczne.

11.    Powierzenie przetwarzania danych osobowych
– wzory umów.

12.    Wdrożenie polityki bezpieczeństwa ochrony

danych osobowych „krok po kroku”, określenie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń (w tym organizacyjnych i technicznych)
– omówienie i podsumowanie.

13. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                              65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90

skan e-mailem: exandi@exandi.pl je.

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
.


TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.