Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Prawo pracy w praktyce
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na konferencję:

PRAWO PRACY
od umowy o pracę do świadectwa pracy

-   Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 roku !Termin:  17, 18,19, 20 września 2019r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wysoki poziom wykładów gwarantują wykłądowcy - praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy

PROGRAM:
 1. Zmiany w Kodeksie pracy, które wejdą w życie 7 września 2019r. Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Przyznanie dodatkowych uprawnień pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 11.12.2018r. Zmiany w dochodzeniu roszczeń z tytułu mobbingu. Wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania w tej sprawie do sądu. Dodanie regulacji przyznającej pracownikowi prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy oraz z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Nowe wykroczenie w Kodeksie pracy. Dostosowanie brzmienia przepisu dotyczącego przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy do orzecznictwa sądowego.
 2. Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 2019r. (ograniczenia obowiązku przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych; poszerzenie możliwości pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników; zmiany w rozporządzeniach: w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz profilaktycznych posiłków i napojów).
 3.  Ochrona danych osobowych w miejscu pracy na nowych zasadach. Zmiany w Kodeksie pracy od 04.05.2019r. Zmiana zakresu zbierania danych osobowych w procesie rekrutacji i zatrudnienia. Doprecyzowanie zasad zbierania danych osobowych na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Stanowisko UODO dotyczące zbierania danych osobowych na rzecz ZFŚS. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu jego nietrzeźwości w kontekście wyroku SN z dnia 4.12.2018r. Czy pracodawca może samodzielnie prowadzić kontrolę stanu trzeźwości pracowników, w tym kontrolę wyrywkową? (stanowisko UODO z dnia 27.06.2019r.).
 4. Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zmiany w Kodeksie pracy. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Jak długo należy przechowywać dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych?
 5. Akta osobowe pracowników w 2019r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10.12.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.
 6. Szczegółowe omówienie wybranych stanowisk MRPiPS dotyczących dokumentacji pracowniczej
  (m.in. w sprawie: przechowywania dokumentacji pracowniczej, formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, kiedy należy założyć odrębną teczkę akt osobowych mimo kontynuacji zatrudnienia?
 7. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019r.
 8. Zmiana przepisów Kodeksu pracy dotyczących śmierci pracodawcy (sytuacja prawna pracowników w takiej sytuacji). Ustawa z dnia 5.07.2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 9. Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika. Definicje. Podstawy i zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych GPS. Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę – konsekwencje. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika – tajemnica pracownika czy pracodawcy? Czy można wykorzystać w sądzie rozmowę z pracodawcą nagraną bez jego wiedzy?
 10. ŚWIADECTWA PRACY. Zmiany, które weszły w życie  29.06.2019r.
 11. Pracownicze Plany Kapitałowe. Ogólne omówienie tematu, z uwzględnieniem zadań PIP.
 12. Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.
 13. Konsultacje.


 Warunkiem przyjęcia na konferencję jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy konferencji:..............w ............., termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  konferencji oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą konferecji. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na knferencję.


TERMIN: 29 października 2019r.
TERMIN: 27 listopada 2019r.
TERMIN: 4 grudnia 2019r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  27 listopada 2019r.