Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Prawo pracy, czas pracy 2021 - 2 dni

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


 PRAWO PRACY, CZAS PRACY 2021

- stosunek pracy: od nawiązania do rozwiązania umowy o pracę

- prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników - dokumentacja


TERMIN:  21 i 25 stycznia 2022r. - 2 dni

MIEJSCE:
 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 
23 
            
 
- sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu


è WYKŁADOWCA:

Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.


Program szkolenia:

PRAWO PRACY:

1.      Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe.

      Charakter prawny regulaminu pracy oraz regulaminu Wynagradzania. Jaki pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminów. Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść regulaminów.

2.      Stosunek pracy. Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Ograniczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Kiedy limity dla umów na czas określony nie obowiązują. 

3.      Wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy – jakich błędów nie popełniać aby skutecznie i niewadliwie rozwiązać stosunek pracy. Co to jest domniemanie skutecznego doręczenia i jego ograniczenia w okresie epidemii SARS-COV-2.

4.      Zatrudnienie cywilnoprawne i jego podobieństwa do stosunku pracy w tym: minimalna stawka godzinowa w 2020 r. i 2021 r.; ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.; okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług; zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.
Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.

5.      Kto może być pracownikiem, w tym: pracownicy młodociani, zatrudnianie dzieci, pracownicy niepełnosprawni – stopnie niepełnosprawności, zmiany dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności związane z epidemią SARS-COV-2. Podstawowe, ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców. Kim jest pracownik delegowany.

6.      Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy.
Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu oraz zmiany w tym zakresie w okresie epidemii
SARS-COV-2.

7.      Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, w tym badania profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie
bhp oraz zmiany w tym zakresie związane z epidemią
SARS-COV-2.

8.      Odpowiedzialność w stosunku pracy. Badanie trzeźwości pracownika – najnowsze stanowiska urzędowe.

9.      Urlopy pracownicze. Prawo do urlopu. Wymiar urlopu. Plany urlopów. Urlop na żądanie. Jak prawidłowo udzielać urlopu. Urlop wypoczynkowy a choroba pracownika. Najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

Kiedy prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?
Urlop bezpłatny. Jak prawidłowo udzielać urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny a choroba pracownika.
Zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych związane z epidemią
SARS-COV-2.

10.  Praca zdalna:

 • czym jest praca zdalna;
 • różnice i podobieństwa do telepracy;
 • kto decyduje o powierzeniu telepracy;
 • wynagrodzenie w okresie wykonywania telepracy;
 • praca zdalna w okresie izolacji i w okresie kwarantanny;
 • kto zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 •  dokumentowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej;
 • prawa i obowiązki w zakresie bhp w okresie wykonywania pracy zdalnej;
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów.

11.  Praca zdalna – projektowana nowelizacja Kodeksu pracy.

CZAS PRACY

1.          Wybrane pojęcia:

 • ­praca zmianowa (kiedy jest dopuszczalna, jakie są korzyści z jej stosowania)
 • ­ doba pracownicza (skutki powierzenia pracy w tej samej dobie pracowniczej)
 • ­wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania (powszechny, dla pracowników młodocianych – zmiany w definicji pracowników młodocianych), w tym obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19
 • ­okres rozliczeniowy czasu pracy (w tym procedura i uwarunkowania wprowadzenia 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy).
 • ­Warunki polecenia i wykonywanie pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19.

2.        Systemy czasu pracy (sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemów, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych na ustalenie systemu czasu pracy). Jaki pracodawca może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

3.       Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego w związku z COVID-19 i jego równoważenie. Jaki pracodawca w okresie epidemii może polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę?

4.       Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy – warunki udzielenia.

5.       Nieobecność pracownika w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki,
do których uczęszcza dziecko,
albo niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

6.       Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych. Jaki pracodawca może polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

7.       Praca w porze nocnej oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania „pracowników pracujących w nocy”.

8.       Dyżur: kiedy wliczać dyżur do czasu pracy, jak rekompensować czas dyżuru, dyżur a odpoczynek pracownika. Jaki pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę w okresie epidemii?

9.       Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy, w tym szczególne rozwiązania w związku z koronawirusem:

 • porozumienie w sprawie objęcia pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • warunki zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19;
 • warunki zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów
  o pracę zawartych z pracownikami w związku z COVID-19;

10.    Praca w niedziele i święta (z wyłączeniem handlu).

11.    Podróże służbowe – jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczyć czas podróży służbowej do czasu pracy?).

12.    Ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r. (czym są dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, co musi obejmować ewidencja czasu pracy, jaki czas ma pracodawca żeby wdrożyć nowe wymagania dot. ewidencji czasu pracy, jak długo przechowywać ewidencję według nowych zasad).

13.    Czas pracy a wykroczenia przeciwko prawom pracownika, w tym zmiany od 2019 r.

14.    Szczególne regulacje dot. czasu pracy w placówkach handlowych. Zmiany dot. pracy w handlu w niedziele w okresie zagrożenia COVID-19.


TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.