Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PRAWO PRACY 2022
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:

PRAWO PRACY  2022

PRAWO PRACY – obowiązki pracodawcy i pracownika

PRACA ZDALNA  w okresie epidemii

 

PROJEKTOWANE zmiany w prawie pracy


TERMIN:  nabór trwa

MIEJSCE:
 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 
23 
            
 
- sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

                     lub szkolenie ONLINE !

 

è WYKŁADOWCA:

Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

Program:

 1. Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe. Charakter prawny regulaminu pracy oraz regulaminu Wynagradzania. Jaki pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminów. Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść regulaminów.
 2. Stosunek pracy. Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Ograniczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Kiedy limity dla umów na czas określony nie obowiązują. Wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy – jakich błędów nie popełniać aby skutecznie i niewadliwie rozwiązać stosunek pracy. Co to jest domniemanie skutecznego doręczenia i jego ograniczenia w okresie epidemii SARS-COV-2.
 3. Zatrudnienie cywilnoprawne i jego podobieństwa do stosunku pracy w tym: minimalna stawka godzinowa w 2022 r.; ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.;
  okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług; zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 4. Kto może być pracownikiem, w tym: pracownicy młodociani, zatrudnianie dzieci, pracownicy niepełnosprawni – stopnie niepełnosprawności, zmiany dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności związane z epidemią SARS-COV-2. Podstawowe, ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców.
  Kim jest pracownik delegowany.
 5. Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy.
  Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu oraz zmiany w tym zakresie w okresie epidemii SARS-COV-2.
 6. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, w tym badania profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie
  bhp oraz zmiany w tym zakresie związane z epidemią SARS-COV-2.
 7. Odpowiedzialność w stosunku pracy. Badanie trzeźwości pracownika – najnowsze stanowiska urzędowe.
 8. Urlopy pracownicze. Prawo do urlopu. Wymiar urlopu. Plany urlopów. Urlop na żądanie. Jak prawidłowo udzielać urlopu. Urlop wypoczynkowy a choroba pracownika. Najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.
  Kiedy prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?
  Urlop bezpłatny. Jak prawidłowo udzielać urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny a choroba pracownika.
  Zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych związane z epidemią SARS-COV-2.
 9. Praca zdalna w okresie epidemii:
 • czym jest praca zdalna;
 • różnice i podobieństwa do telepracy;
 • kto decyduje o powierzeniu telepracy;
 • wynagrodzenie w okresie wykonywania telepracy;
 • praca zdalna w okresie izolacji i w okresie kwarantanny;
 • kto zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • dokumentowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej;
 • prawa i obowiązki w zakresie bhp w okresie wykonywania pracy zdalnej;
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów.
 1. Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązująca od 01.02.2022 r. w tym:
 • zmiana w katalogu wyjątków,
 • nowe określenie przeważającej działalności,
 • nowe obowiązki ewidencyjne,
 • nowe uprawnienia Inspekcji Pracy,
 •  nowy katalog wykroczeń.

 

 1. Projektowane zmiany w prawie pracy:
 • PIT-2 – uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek także w trakcie roku,
 • ocena ryzyka zawodowego według nowych przepisów, instrukcje bhp według nowych zasad, zmiana definicji materiałów niebezpiecznych, zmiany przepisów dot. odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • zasady kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców,
 • praca zdalna w kodeksie pracy,
 • zmiany w karach porządkowych,
 • kontrola trzeźwości zleceniobiorców,
 • granty za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
 •  zmiany w urlopie ojcowskim,
 • zwolnienie od pracy w wymiarze 40 godzin albo 5 dni dla pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat,
 • 12 miesięcy urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny,
 • elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat,
 • zmiany w urlopie rodzicielskim,
 • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • nowy urlop opiekuńczy,
 • zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych  spowodowanych chorobą lub wypadkiem,
 • obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz konsultacji związkowej tego wypowiedzenia
 • ochrona pracowników zgłaszających naruszenia prawa.
 1. Konsultacje.


 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem:                   (068) 346-95-34
skan e-mailem:      
exandi@exandi.pl 


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.


Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 2 dni robocze przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.