Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PRAWO PRACY 2021/2022
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:

PRAWO PRACY  2021/2022
Prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy.
COVID-19 a zmiany w przepisach
PRACA ZDALNA dokumentowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej - najnowsze zmiany 


TERMIN:  21 stycznia 2022r.

MIEJSCE:
 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 
23 
            
 
- sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 


è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu  prawa pracy, osób pracujących w dziale kadr  jak i doświadczonych praktyków, pracodawców, osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych.

è WYKŁADOWCA:

Inspektor z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze.

Program:

1.      Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe.

      Charakter prawny regulaminu pracy oraz regulaminu Wynagradzania. Jaki pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminów. Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść regulaminów.

2.      Stosunek pracy. Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Ograniczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Kiedy limity dla umów na czas określony nie obowiązują. 

3.      Wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy – jakich błędów nie popełniać aby skutecznie i niewadliwie rozwiązać stosunek pracy. Co to jest domniemanie skutecznego doręczenia i jego ograniczenia w okresie epidemii SARS-COV-2.

4.      Zatrudnienie cywilnoprawne i jego podobieństwa do stosunku pracy w tym: minimalna stawka godzinowa w 2020 r. i 2021 r.; ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.; okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług; zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.
Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.

5.      Kto może być pracownikiem, w tym: pracownicy młodociani, zatrudnianie dzieci, pracownicy niepełnosprawni – stopnie niepełnosprawności, zmiany dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności związane z epidemią SARS-COV-2. Podstawowe, ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców. Kim jest pracownik delegowany.

6.      Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy.
Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu oraz zmiany w tym zakresie w okresie epidemii
SARS-COV-2.

7.      Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, w tym badania profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie
bhp oraz zmiany w tym zakresie związane z epidemią
SARS-COV-2.

8.      Odpowiedzialność w stosunku pracy. Badanie trzeźwości pracownika – najnowsze stanowiska urzędowe.

9.      Urlopy pracownicze. Prawo do urlopu. Wymiar urlopu. Plany urlopów. Urlop na żądanie. Jak prawidłowo udzielać urlopu. Urlop wypoczynkowy a choroba pracownika. Najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy  w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

Kiedy prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?
Urlop bezpłatny. Jak prawidłowo udzielać urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny a choroba pracownika.
Zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych związane z epidemią
SARS-COV-2.

10.  Praca zdalna:

  • czym jest praca zdalna;
  • różnice i podobieństwa do telepracy;
  • kto decyduje o powierzeniu telepracy;
  • wynagrodzenie w okresie wykonywania telepracy;
  • praca zdalna w okresie izolacji i w okresie kwarantanny;
  • kto zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
  • dokumentowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej;
  • prawa i obowiązki w zakresie bhp w okresie wykonywania pracy zdalnej;
  • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów.

11.  Praca zdalna – projektowana nowelizacja Kodeksu pracy.

12. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem:                   (068) 324-35-90
skan e-mailem:      
exandi@exandi.pl 


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.


Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 2 dni robocze przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.