Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PRAWO PRACY - prawa i obowiązki
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w 
jednodniowym seminarium:

PRAWO PRACY  
Prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy.


TERMIN:  15 października 2020r.

MIEJSCE:
 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 
23 
            
 
- sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 


è SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO:

osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu  prawa pracy, osób pracujących w dziale kadr  jak i doświadczonych praktyków, pracodawców, osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych.

è WYKŁADOWCA:

prawnik, praktyk z Państwowej Inspekcji Pracy magister prawa Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 9 lat zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Zielonej Górze na stanowisku specjalisty w sekcji prawnej, gdzie zajmuje się głównie poradnictwem prawnym na rzecz inspektorów pracy i osób trzecich, a także uczestniczy w kontrolach stanu praworządności w stosunkach pracy. Zaangażowany w popularyzację problematyki prawa pracy w mediach lokalnych oraz na łamach miesięcznika „Inspektor Pracy”. Prowadził zajęcia dla studentów z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie i w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach oraz dla pracowników działu kadr i pracodawców w ramach studiów podyplomowych „Kadry i płace w prawie i praktyce” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 8 lat prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy dla kadry merytorycznej, partnerów społecznych (tj. związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, służb bhp) oraz uczestników programów prewencyjnych. Zaangażowany w realizację programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” i kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy”.

è PROGRAM SEMINARIUM:

 1. Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe.
 1. Charakter prawny Regulaminu pracy oraz Regulaminu Wynagradzania. Obowiązek tworzenia regulaminów przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, Dobrowolność ustalania regulaminów. Kiedy wniosek zakładowej organizacji związkowej skutkuje koniecznością wprowadzenia regulaminu? Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść Regulaminów.
 1. Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poszukiwanie pracy. Proces rekrutacyjny. Okres zatrudnienia. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 w zakresie dotyczącym zmian w Kodeksie pracy.
 1. Stosunek pracy – definicja. Strony stosunku pracy. Pracodawca. Pracownik. Zmiany po stronie podmiotu zatrudniającego – przejście zakładu pracy na innego  pracodawcę.
 1. Umowa o pracę. Umowa przedwstępna. Treść umowy o pracę. Forma umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Zmiany dotyczące zawierania umów terminowych. Zasady zawierania umów na okres próbny z tym samym pracownikiem.  Nowe zasady zawierania umów na czas określony. Limity zatrudnienia terminowego. Dopuszczalność zawierania dłuższych umów na czas określony i wymogi formalne umów. Nowy wzór umowy o pracę. Przykłady zapisów stosowanych w treści umów o pracę na czas określony zawieranych z obiektywnych przyczyn. Stanowiska MRPiPS. Stanowiska PIP.
 1. Pozostałe formy świadczenia pracy. Kodeksowe. Cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług). Minimalna stawka godzinowa. Ustalenie liczby wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. Umowa o praktyki absolwenckie
 1. Zakres obowiązków pracodawcy. Podstawowe zasady prawa pracy. Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika. Definicje. Podstawy i zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych GPS. Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę – konsekwencje. Czy można wykorzystać w sądzie rozmowę z pracodawcą nagraną bez jego wiedzy? Mobbing (definicja, przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, Polityka Antymobbingowa, dochodzenie roszczeń), Zasada równego traktowania, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu (dyskryminacja pośrednia, bezpośrednia, prawo do jednakowego wynagrodzenia, uprawnienia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania).
 1. Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy. Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji.
 1. Odpowiedzialność w stosunku pracy. Odpowiedzialność porządkowa pracownika (Katalog kar porządkowych. Termin nałożenia kary porządkowej. Decyzja o ukaraniu. Zatarcie kary). Odpowiedzialność materialna pracownika (Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone). Odpowiedzialność pracodawcy (Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy wobec pracownika. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko prawom pracownika).
 1. Urlopy pracownicze. Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego. Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop uzupełniający. Wymiar urlopu wypoczynkowego. Urlop proporcjonalny. Udzielanie urlopów wypoczynkowych. Urlop na żądanie. Urlop bezpłatny. Urlop szkoleniowy. Urlopy okolicznościowe.
 1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży. Urlop macierzyński. Urlop rodzicielski. Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie.  Dłuższa możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu. Urlop wychowawczy. Korzystanie z urlopu ojcowskiego. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Wzory wniosków i dokumentów wprowadzone rozporządzeniem MRPIPS dnia 8.12.2015r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2243). Stanowiska MRPiPS. Stanowiska PIP.
 1. Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.
 1. Konsultacje.

 


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem:                   (068) 324-35-90
skan e-mailem:      
exandi@exandi.pl 


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:

BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.


Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 2 dni robocze przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.