Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Prawo pracy + PPK
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na konferencję:

PRAWO PRACY 2021

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE PPK

« od umowy o pracę  do  świadectwa pracy

w tym Pracownicze Plany Kapitałowe – obowiązki pracodawcy

 

Zmiany w Kodeksie pracy !Termin: 16, 17, 18, 19 lutego 2021r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


Wysoki poziom wykładów gwarantują wykłądowcy - praktycy, prawnicy z Państwowej Inspekcji Pracy

PROGRAM:

PRAWO PRACY:1.      Zmiany w Kodeksie pracy. Stworzenie otwartego katalogu przesłanek uzasadniających dyskryminację. Przyznanie dodatkowych uprawnień pracownikom – innym członkom najbliższej rodziny, korzystających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego  z dnia 11.12.2018r. Zmiany w dochodzeniu roszczeń z tytułu mobbingu. Wydłużenie terminu do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy oraz skierowania żądania w tej sprawie do sądu. Dodanie regulacji przyznającej pracownikowi prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy oraz z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. Nowe wykroczenie w Kodeksie pracy. Dostosowanie brzmienia przepisu dotyczącego przedawnienia roszczeń
ze stosunku pracy do orzecznictwa sądowego.

2.      Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. (ograniczenia obowiązku przeprowadzenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych; poszerzenie możliwości pełnienia zadań służby bhp przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników; zmiany w rozporządzeniach: w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz profilaktycznych posiłków i napojów).

3.    Zmiany w Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, omówienie najczęstszych nieprawidłowości w prowadzeniu funduszu.

4.      Prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zmiany w Kodeksie pracy. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Jak długo należy przechowywać dokumentację dotyczącą wypadków przy pracy, chorób zawodowych?

5.      Akta osobowe pracowników. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10.12.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.

6.      Szczegółowe omówienie wybranych stanowisk MRPiPS dotyczących dokumentacji pracowniczej
(m.in. w sprawie: przechowywania dokumentacji pracowniczej, formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy, kiedy należy założyć odrębną teczkę akt osobowych mimo kontynuacji zatrudnienia?

7.     Zmiany w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

8.      Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika. Definicje. Podstawy i zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych GPS. Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę – konsekwencje. Informacja o wysokości wynagrodzenia pracownika – tajemnica pracownika czy pracodawcy? Czy można wykorzystać w sądzie rozmowę z pracodawcą nagraną bez jego wiedzy?

9.      ŚWIADECTWA PRACY.

10.  Pracownicze Plany Kapitałowe. Ogólne omówienie tematu, z uwzględnieniem zadań PIP.

11.  Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

12. Konsultacje.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

 1. Podstawy prawne tworzenia PPK.
 2. Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania.
 3. Cechy PPK.
 4. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK.
 5. Kto został objęty systemem PPK?
 6. Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK.
 7. Wpłaty na PPK.
 8. Praktyczne kalkulacje dotyczące wpłat na PPK.
 9. Praktyczne kalkulacje dotyczące możliwości wygenerowania zysku w ramach PPK
  – czyli ile pracownicy mogą zaoszczędzić?
 10. Rozporządzanie środkami z PPK.
 11. Nadzór nad PPK.
 12. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania.

 

 Warunkiem przyjęcia na konferencję jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy konferencji:..............w ............., termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w  konferencji oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 7 dni roboczych przed datą konferecji. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na knferencję.


TERMIN: 23 marca 2021r.
TERMIN: 10 marca  2021r.           TERMIN:  10, 12, 18, 25 marca 2021r.
TERMIN:   10, 12, 18, 25 marca 2021r.
TERMIN :  23 marca 2021r.