Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PRAWO BUDOWLANE - 1 dzień
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w jednodniowym seminarium:

PRAWO BUDOWLANE 2019
- aktualne przepisy
- planowane zmiany

TERMIN:    styczeń / luty 2020r.   godz. 900 (1 dzień)
                          
MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

WYKŁADOWCA:Emilia Kucharczyk
prawnik, specjalista - wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa budowlanego, kpa. W latach 1979-2009 pracownik organów nadzoru budowlanego pierwszego i drugiego stopnia. Dyplomowany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy, projektant i kierownik budowy- czynny członek Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB - organu nadającego uprawnienia budowlane. Prowadzi wykłady z Prawa budowlanego w UZ na kierunku budownictwo . Wieloletnia praktyka zawodowa i zainteresowanie problemami praktycznego stosowania przepisów ww ustaw i ich egzekwowania stało się podstawą do aktywnego ich wykorzystania w szkoleniach w szczególności właścicieli (zarządców) nieruchomości oraz w sporządzaniu licznych opinii z zakresu prawa budowlanego dla potrzeb administracji publicznej i inwestorów. Od lat prowadzi działalność dydaktyczną.


CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM:

Cel szkolenia: uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania oraz aktualizacji swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego. Zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa budowlanego oraz projektowanymi zmianami w ustawie Prawo budowlane. Udział w dyskusjach pozwoli na przeanalizowanie sytuacji, z którymi uczestnicy spotykają się w pracy zawodowej

Seminarium skierowane jest do: pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników firm działających w branży budowlanej, osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz wszystkich osób zainteresowanych aktualizacją wiedzy w zakresie przepisów obejmujących prawo budowlane. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zmian

PROGRAM SZKOLENIA:
 

1.      Prawo budowlane oraz ustawy stanowiące otoczenie prawne procesu inwestycyjno-budowlanego
- ostatnie zmiany.

2.      Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne.

3.      Wymagania stawiane obiektom budowlanym – Konwencja Nowojorska.

4.      Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:

 • katalog obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
 • lista obiektów i robót nie wymagających zgłoszenia
 • zaświadczenie organu lub „milcząca zgoda” w procedurze zgłoszenia
 • sprzeciw organu, nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

5.      Pozwolenie na budowę – zmiany:  odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany 2018r.

6.      Aktualne wymagania w postępowaniach o pozwolenie na budowę.

7.      Projekt budowlany:

 • zakres projektu budowlanego
 • zmiany wprowadzone spec ustawa mieszkaniową
 • zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
 • zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

8.      Obowiązki organów w postępowaniach o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - sankcje za przewlekłe prowadzenie postępowań, wytyczne z orzecznictwa i wpływ zmian w KPA.

9.      Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

10.  Budowa obiektu budowlanego, czynności inwestora i kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy:

 • dziennik budowy, tablica budowy, ogłoszenie o planie bioz
 • protokoły z czynności w trakcie realizacji budowy

11.  Oddanie obiektu do użytkowania:

 • zawiadomienia o zakończeniu budowy
 • wymagalność pozwolenia na użytkowanie
 • katalog obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie
 • dokumenty niezbędne w postępowaniu zakończenia budowy
 • zakres obowiązkowej kontroli

12.  Zmiana sposobu użytkowania – problemy interpretacji art. 71 i zmiany przepisów.

13.  Planowane zmiany w ustawie Prawo budowlane.

 • zmiany w  słowniku pojęć ( art.3)
 • zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych( art.9).
 • podział projektu budowlanego – na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny
 • obowiązki projektanta sprawdzającego projekty.
 • zmiany w art. 29 przejrzyste ustalenie  budowy obiektów budowlanych i zakresu robót , które  wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia.
 • zmiany w procedurze  uzyskania pozwolenia na budowę ( zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego , zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę, wymagania dot. uzgodnień)
 • zmiany dot. istotnych odstępstw od  3 rodzajów  projektów łącznie
 • nowe regulacje  dot. tablicy budowy i dziennika budowy
 • nowe postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy.
 • zmiany w procedurze samowoli budowlanych, abolicja starych samowoli
 • zmiany w procedurze zakończenia budowy
 • nowe regulacje  dot. okresowych kontroli  obiektów budowlanych
 • zmiany porządkowe  w Ustawie.

14. Konsultacje.


 Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                   (068) 324-35-90
- skan e-mailem:      exandi@exandi.pl 

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana
.

 

TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.