Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe
 

Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK

Nowe obowiązki pracodawców od lipca 2019 roku


TERMIN: 24 kwietnia 2020r. godz. 9.00


MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum Biznesu


Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest kompleksowe (od strony pracodawcy i pracownika) omówienie nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie odpowiada na pytanie: Po co zostały stworzone PPK, kiedy wejdą w życie i jaką mają spełniać rolę? W ujęciu porównawczym zostaną również pokazane równice między PPK a OFE i innymi formami oszczędzania. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Program szkolenia:

1.      Podstawy prawne tworzenia PPK:

 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 •  termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2.      Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania

 • czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?
 • które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3.      Cechy PPK:

 • dobrowolność udziału w PPK
 • powszechność udziału w PPK
 • środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4.      Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

a)  podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających

b)  kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:

 • pracodawca,
 • nakładca,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
 • zleceniodawca
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza

c)  możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)

d)  procedura tworzenia PPK

e)   sankcje za brak stworzenia PPK

5.      Kto został objęty systemem PPK?

a)    definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 1 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:

 • pracownicy,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej
 • lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

b)    pracownicy młodociani a PPK

c)    PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)

d)    czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?

f)     zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)

g)    transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

6.      Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

 • wybór właściwej instytucji finansowej
 • umowa o zarządzenie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)
 • kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu
 • bieżąca obsługa PPK
 • przechowywanie dokumentacji w ramach PPK
 • zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

7.   Wpłaty na PPK:

6.      Praktyczne kalkulacje dotyczące wpłat na PPK:
 • jak obliczyć wysokość składki
 • czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane
 • są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?
 • koszt pracodawcy związany z wpłatami na PPK – czyli ile to będzie pracodawcę kosztować?
 • zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy przy wpłatach na PPK
 • przykłady i kalkulacje wpłat

9.         Praktyczne kalkulacje dotyczące możliwości wygenerowania zysku w ramach PPK – czyli ile pracownicy mogą zaoszczędzić?

10.     Rozporządzanie środkami z PPK:

 • zasady nabywania prawa do wypłat z PPK
 • dziedziczenie środków
 • podział środków w wyniku rozwodu
 • dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 • możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe i warunki)

11. Nadzór nad PPK

 • zadania Komisji Nadzoru Finansowego
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?

12. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania

 


TERMIN: 23 kwietnia 2020r.
TERMIN: 15 kwietnia 2020r.                  TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020                
TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020r.
TERMIN :  23 kwietnia 2020r.