Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PPK - warsztaty
 

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK

 

– praktyczne warsztaty kadrowo- płacowe
(przykłady kalkulacji)


TERMIN: 9 października 2020r. godz. 9.00


MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    

 

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum BiznesuWykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie głownie w kontekście pracowników kadrowo - płacowych i księgowych najważniejszych elementów nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym zasad ustania wpłat, terminów wpłat, podstaw obliczenia wpłat i odpowiedzialności za błędy w ramach PPK. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. Wszystko w zwięzłej, przystępnej i przejrzystej formie dostosowanej do obowiązków realizowanych przez pracowników płacowo-kadrowych i księgowych wraz z licznymi przykładami i kalkulacjami.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, aby prawidłowo realizować obowiązki w ramach PPK. Solidne kompendium wiedzy dla zespołów kadrowo- płacowych i księgowych wraz z omówieniem najczęściej występujących problemów i wątpliwości przy naliczaniu składek.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

 

Program szkolenia:

1.   Podstawy prawne tworzenia PPK: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy antykryzysowych (w związku z Covid-19)

2.   Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

a)       podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających

b)       kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:  pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca , podmiot, w którym działa rada nadzorcza

3.  Kto został objęty systemem PPK?

a)      definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie: pracownicy; osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą;  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

b)      pracownicy młodociani a PPK

c)      PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)

d)     czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?

e)      zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)

f)       transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

4.    Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

  • umowa o zarządzenie PPK
  • umowa o prowadzenie PPK
  • ogólne założenia działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

5.            Wpłaty na PPK:

a)      wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej

b)      dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity

c)      osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %

d)     wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego

e)      dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity

f)       terminy dokonywania wpłat

g)      techniczne zasady dokonywania wpłat

h)      Jak ustalać okres 3-miesięcznego zatrudnienia określony w art. 16 ust. 1 ustawy o PPK?

i)        Czy do ustalenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK należy wliczać okresy zatrudnienia, podczas których osoba zatrudniona podlegała dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych oraz okresy zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK?

j)       zasady obliczania wysokości wpłat na przykładach:

«     Czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?

«     Czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?

«     Czy świadczenia inne niż wynagrodzenie w postaci pieniężnej (w naturze), np. wynajem mieszkania osobie zatrudnionej stanowią podstawę naliczenia wpłat do PPK?

«     Czy wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

«     Jak ma wyglądać naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK dla osób zatrudnionych, którym wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca?

«     Czy w sytuacji, w której podmiot zatrudniający dokonał wpłat do PPK z opóźnieniem będzie zobowiązany również do naliczenia i przekazania do PPK odsetek od tych wpłat?

«     Czy podmiot zatrudniający może różnicować wpłaty dodatkowe w taki sposób, że będzie stosował różny procent wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę?

«     Czy jest możliwe wprowadzenie zasady, w której wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający będzie uzależniona od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez osobę zatrudnioną (np. w proporcji 1% za 1%)?

«     Jak dokonać korekty wpłat do PPK w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia?

«     Czy podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa może na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK zwolnić się z obowiązku finansowania wpłat do PPK?

«     Jak należy ustalać wynagrodzenie uczestnika PPK w odniesieniu do art. 27 ust. 2 i 4 ustawy o PPK, w przypadku wystąpienia absencji chorobowej lub urlopu bezpłatnego?

«     Czy wpłata dodatkowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający stanowi element wynagrodzenia?

«     Czy w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie zawrze w terminie przewidzianym w art. 16 ustawy o PPK umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej i z mocy prawa na podstawie art. 17 ustawy o PPK powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, to zapłatę przez podmiot zatrudniający zaległych wpłat podstawowych, które powinny być sfinansowane przez uczestnika PPK, należy wliczyć do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też podlegają one zwolnieniu z tych składek?

«     Jaką zasadę należy przyjąć przy zaokrąglaniu wpłat do PPK?

«         Jak ma wyglądać zwrot wpłat do PPK dokonanych np. za listopad w przypadku rezygnacji przez osobę zatrudnioną z wpłat do PPK pod koniec tego miesiąca, np. 30 listopada?

«     Jak dokonać korekty wpłat do PPK

6.            Ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować i czy wpłaty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? – przykłady kalkulacji

7.            Odpowiedzialność w przypadku błędnych wpłat lub braku wpłat w ramach PPK

  • odpowiedzialność pracownika kadrowo – płacowego
  • odpowiedzialność członków zarządu
  • odpowiedzialność firmy
  • zasady dochodzenia roszczeń przed Sądem
  • terminy przedawnienia roszczeń

8.      Przykłady kalkulacji dotyczących wielkości możliwych oszczędności zgromadzonych w ramach PPK (czyli ile można na tym zarobić)


TERMIN: 12 października 2020r.
TERMIN: 28 października  2020r.           TERMIN:  7, 16, 21, 28  października 2020r.
TERMIN:   7, 16, 21, 28 października 2020r.
TERMIN :  12 października  2020r.