Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

PPK - warsztaty
 

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE


Pracownicze Plany Kapitałowe
PPK

 

– praktyczne warsztaty kadrowo- płacowe
(przykłady kalkulacji)


TERMIN:  3 listopada 2021r. godz. 900

MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23    

 

   - sala wykładowa Exandi nr 110  Ip. - Centrum BiznesuWykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”.

Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych.
Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie głownie w kontekście pracowników kadrowo - płacowych i księgowych najważniejszych elementów nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym zasad ustania wpłat, terminów wpłat, podstaw obliczenia wpłat i odpowiedzialności za błędy w ramach PPK. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. Wszystko w zwięzłej, przystępnej i przejrzystej formie dostosowanej do obowiązków realizowanych przez pracowników płacowo-kadrowych i księgowych wraz z licznymi przykładami i kalkulacjami.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, aby prawidłowo realizować obowiązki w ramach PPK. Solidne kompendium wiedzy dla zespołów kadrowo- płacowych i księgowych wraz z omówieniem najczęściej występujących problemów i wątpliwości przy naliczaniu składek.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

 

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne tworzenia PPK: ustawa z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy antykryzysowych (w związku z Covid-19)

2.      Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

a)      podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających

b)      kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”: pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca, podmiot, w którym działa rada nadzorcza

3.      Kto został objęty systemem PPK?

a)     definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:

-        pracownicy,

-        osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,

-        członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

-        osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,

-        członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

b)     pracownicy młodociani a PPK

c)     PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)

d)    czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?

e)     zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)

f)      transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

  1. Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

a)     umowa o zarządzenie PPK

b)     umowa o prowadzenie PPK

c)     ogólne założenia działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

  1. Wpłaty na PPK:

a)     wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej

b)     dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity

c)     osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %

d)    wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego

e)     dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity

f)      terminy dokonywania wpłat

g)     techniczne zasady dokonywania wpłat

h)     Jak ustalać okres 3-miesięcznego zatrudnienia określony w art. 16 ust. 1 ustawy o PPK?

i)       Czy do ustalenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK należy wliczać okresy zatrudnienia, podczas których osoba zatrudniona podlegała dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych oraz okresy zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK?

j)        zasady obliczania wysokości wpłat na przykładach:

-        czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?

-        Czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?

-        Czy świadczenia inne niż wynagrodzenie w postaci pieniężnej (w naturze), np. wynajem mieszkania osobie zatrudnionej stanowią podstawę naliczenia wpłat do PPK?

-        Czy wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

-        Jak ma wyglądać naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK dla osób zatrudnionych, którym wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca?

-        Czy w sytuacji, w której podmiot zatrudniający dokonał wpłat do PPK z opóźnieniem będzie zobowiązany również do naliczenia i przekazania do PPK odsetek od tych wpłat?

-        Czy podmiot zatrudniający może różnicować wpłaty dodatkowe w taki sposób, że będzie stosował różny procent wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę?

-        Czy jest możliwe wprowadzenie zasady, w której wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający będzie uzależniona od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez osobę zatrudnioną (np. w proporcji 1% za 1%)?

-        Jak dokonać korekty wpłat do PPK w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia?

-        Czy podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa może na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK zwolnić się z obowiązku finansowania wpłat do PPK?

-        Jak należy ustalać wynagrodzenie uczestnika PPK w odniesieniu do art. 27 ust. 2 i 4 ustawy o PPK, w przypadku wystąpienia absencji chorobowej lub urlopu bezpłatnego?

-        Czy wpłata dodatkowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający stanowi element wynagrodzenia?

-        Czy w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie zawrze w terminie przewidzianym w art. 16 ustawy o PPK umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej i z mocy prawa na podstawie art. 17 ustawy o PPK powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, to zapłatę przez podmiot zatrudniający zaległych wpłat podstawowych, które powinny być sfinansowane przez uczestnika PPK, należy wliczyć do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też podlegają one zwolnieniu z tych składek?

-        Jaką zasadę należy przyjąć przy zaokrąglaniu wpłat do PPK?

-        Jak ma wyglądać zwrot wpłat do PPK dokonanych np. za listopad w przypadku rezygnacji przez osobę zatrudnioną z wpłat do PPK pod koniec tego miesiąca, np. 30 listopada?

-        - Jak dokonać korekty wpłat do PPK

6.      Ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować i czy wpłaty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? – przykłady kalkulacji

7.      Odpowiedzialność w przypadku błędnych wpłat lub braku wpłat w ramach PPK

a)      odpowiedzialność pracownika kadrowo – płacowego

b)      odpowiedzialność członków zarządu

c)      odpowiedzialność firmy

d)     zasady dochodzenia roszczeń przed Sądem

e)      terminy przedawnienia roszczeń

 

8.      Przykłady kalkulacji dotyczących wielkości możliwych oszczędności zgromadzonych w ramach PPK (czyli ile można na tym zarobić)


 


TERMIN: 17 listopada 2021r.
TERMIN:  27 października  2021r.     TERMIN:  4, 5, 9, 17 listopada 2021r.  
TERMIN:   4, 5, 9, 22 listopada 2021r.
TERMIN :  17 listopada 2021r.