Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w jednodniowym seminarium:

nowelizacja ustawy o związkach zawodowych
   
Obowiązki pracodawców i organizacji związkowych 
po 1 stycznia 2019 roku

Termin:  wrzesień - październik 2019r.

Miejsce: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)


è CEL SZKOLENIA:

zaznajomienie ze zmianami dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących współdziałania ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 

è SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA:

wykład, prelekcja ilustrowana slajdami, analiza treści aktów prawnych, analiza przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników poprzez sesje pytań i odpowiedzi.

è SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

pracodawców i ich przedstawicieli, przedsiębiorców i ich przedstawicieli, pracowników działu kadr i szczebla kierowniczego oraz innych osób współdziałających z zakładowymi organizacjami związkowymi, przedstawicieli organizacji pracodawców, przedstawicieli organizacji związkowych.

è WYKŁADOWCA:

Ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy realizujący działalność kontrolną i szkoleniową, wykładowca uniwersytecki; specjalizujący się w sprawach z zakresu mobbingu, dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także dotyczących przestrzegania praw i wolności związkowych oraz obowiązku współdziałania z organizacjami związkowymi; występujący w procesach przed sądem karnym w roli oskarżyciela publicznego oraz posiłkowego, a także przed sądem pracy w roli powoda działając na rzecz lub w imieniu pracownika.

 

è PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw - podstawowy cel ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.

2.    Mechanizmy ochronne na wypadek nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej

3.    Warunki uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej

4.    Traktowanie osoby należącej do kilku organizacji związkowych

5.    Procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej

6.    Próg reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych

7.    Uprawnienia innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej

8.    Terminy na przedstawienie stanowiska organizacji związkowej w sprawie wypowiedzenia umowy działaczowi związkowemu

9.    Zmiany dostosowujące w innych ustawach, które wynikają bezpośrednio ze zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz przepisy przejściowe

10.  Konsultacje

 

è Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

właściwie stosować znowelizowane przepisy ustawy o związkach zawodowych.

è METODY I FORMY NAUCZANIA:

wykład objaśniający i problemowy, dyskusja, praca z aktami prawnymi.

è ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

tablica, flipchart, slajdy, teksty drukowane, interakcja, przekaz słowny.


  Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
  - pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
  - faxem: (068) 324-35-90
  - skan e-mailem
  exandi@exandi.pl 

  Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
  BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 28 września 2020r.
TERMIN: 29 września  2020r.               TERMIN:  29 września i 7, 16, 21  października 2020r.
TERMIN:   29 września i 7, 16, 21 października 2020r.
TERMIN :  28 września  2020r.