Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Nowelizacja Prawa Pracy 2018
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza
do udziału w jednodniowym seminarium:

 


NOWELIZACJA PRAWA PRACY w 2018, 2019

Ustawa o skróceniu okresu przechowywania
akt pracowniczych
oraz ich elektronizacji - zmiany od 2019 r.
 

Rewolucyjny projekt rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej i zmiany od 01.2019r.


TERMIN:  12 grudnia 2018r.  godz. 9:30

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 
           - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni  wykładowcy – prawnicy, praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy posiadający wieloletnie doświadczenie
z zakresu prawa pracy.

PROGRAM:

I.        ZMIANY W PRAWIE PRACY W PRAKTYCE 

1.       Zmiany od 2018 r. i od stycznia 2019 r.! Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
w tym:

 • zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia,
 • możliwość prowadzenia i przechowywania w postaci elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych
 • ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników oraz nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • rewolucyjne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • nowy dokument informacyjny wydawany w związku z ustaniem stosunku pracy,
 • nowe obowiązki wobec ubezpieczonego i wobec ZUS – raport informacyjny,
 • zmiany w okresie przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • nowe wymagania wobec przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

2.       Zmiany od marca 2018 r.! Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni
w tym:

 • wyjątki od zakazu handlu w niedzielę,
 • ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • nowe przepisy karne,
 • nowe uprawnienia inspektorów pracy,
 • okresy przejściowe.

3.       Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę:

 • Nowy katalog umów o pracę i likwidacja umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, charakter prawny umowy
 • na zastępstwo.
 • Dookreślenie specyfiki i nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny.
 • Najnowsze regulacje dotyczące limitowania liczby i czasu umów na czas określony – ważne terminy: listopad 2018 r.!
 • Nowe elementy umów o pracę i czas na uzupełnienie umów zawartych przed wejściem w życie zmian, , nowy wzór umowy
 • o pracę.
 • Definicja wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia. Zmiany długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej
 • na czas określony  – praktyczne przykłady,
 • Jakie przepisy stosować do umów zawartych wcześniej lub trwających w dniu wejścia w życie zmian oraz jak ustalić moment przekroczenia nowych limitów dot. umów o pracę na czas określony – praktyczne przykłady,
 • ak przerwa w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony może wpłynąć na jej zmianę, z mocy prawa, w umowę na czas nieokreślony – przykłady.

4.       Zmiany dotyczące warunków zatrudniania kobiet.

5.       Obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

 

II.      ZMIANA USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ.

1.       Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców.

2.       Obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

3.       Zmiana minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy.

4.       Dodatek za pracę w porze nocnej a wynagrodzenie minimalne.

5.       Kiedy samozatrudniony podlega przepisom o płacy minimalnej? (nowe stanowisko ministerstwa pracy).

III.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

 

IV.    USTAWA Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU POPRAWY OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2017 R., w tym:

1.       Podmioty obowiązane do ustalania regulaminu pracy – NOWE LIMITY ZATRUDNIENIA!,

2.       Podmioty obowiązane do ustalania regulaminu wynagradzania – NOWE LIMITY ZATRUDNIENIA!,

3.       Zmiany w zakresie terminów i zasad wydawania świadectwa pracy,

4.       Nowe wymagania dla umów o odpowiedzialności materialnej,

5.       Zmiany terminów do wniesienia odwołania od wypowiedzenia oraz terminów kierowania żądań do sądów pracy,

6.       Rewolucja w zasadach tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – nowe limity. 

 

IV.    NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADECTW PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2017 R. – NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY, NOWE TERMINY!

 

V.      UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM  z wyłączeniem regulacji dot. ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa:

1.         Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych i normy dźwigania dla kobiet.

2.         Najważniejsze zmiany związane z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

3.         Najnowsze stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 19.07.2016 r. dot. potwierdzania faktu karmienia piersią.

VI.    Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw - umowa o pomocy przy zbiorach a zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

VII.  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego – informacja sygnalna.

VIII.  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw – wybrane zagadnienia.

 

IX.    PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY.

1.      Rewolucyjny projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym:


 • nowe, CZTERY części akt osobowych od 2019 r.,
 •  jakie dokumenty przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych od 2019 r.?
 • obowiązek przechowywania skierowań na badania profilaktyczne!
 •  ewidencja czasu pracy oraz rozkłady czasu pracy według nowych zasad od 2019 r.
 • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej od 2019 r.
 • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej od 2019 r.
 • – co to jest spełnienie wymagań WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA?
 • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi od 2019 r.
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej
 • oraz sposób odbioru tej dokumentacji od 2019 r. – TERMINY!
 • zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej od 2019 r. – TERMINY!
 • ILE CZASU PRZEWIDZIANO NA DOSTOSOWANIE SIĘ PRACODAWCÓW DO NOWYCH WYMAGAŃ – WAŻNE TERMINY!
 • czy będzie trzeba porządkować akta archiwalne według nowych zasad?

2.       Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – informacja sygnalna.

X.      Kierunki projektowanych ZMIAN W PRAWIE PRACY.

1.       Poselski projekt dotyczący zobowiązania pracodawców do wypłacania wynagrodzenia pracownikom kierującym w ich imieniu zakładem pracy, za pracę wykonywaną w czasie dyżuru.

 

XI.    KONSULTACJE. 


TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.