Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Niepełnosprawni na rynku pracy
 

Ośrodek  Szkoleniowo - Doradczy  EXANDI  w  Zielonej  Górze  zaprasza do udziału
w jednodniowym  seminarium, na którym zostaną omówione zagadnienia z zakresu:

NIEPEŁNOSPRAWNI  

NA   RYNKU PRACY

Obowiązki   PRACODAWCY wobec pracowników niepełnosprawnych

                       « PRAWO PRACY « wymagania BHP «


Termin:  nabór trwa


Miejsce: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)


Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy - praktycy z Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze

 

Seminarium skierowane jest do:

Pracowników kadr i pracodawców zatrudniających lub rozważających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Celem seminarium jest:

Seminarium obejmuje zagadnienia  z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy dot. pracowników niepełnosprawnych. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przybliżone obowiązujące normy prawne dotyczące zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, orzecznictwo oraz stanowiska urzędowe w tym zakresie (Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Zajęcia zostały wzbogacone o praktyczne przykłady rozwiązań zalecanych do zastosowania w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

PROGRAM:

1.   Regulacje prawne dotyczące zatrudniania pracowników

      niepełnosprawnych.

2.   Jak rozumieć „niepełnosprawność”.

3.   Stopnie i symbole niepełnosprawności.

4.   Możliwość zatrudnienia osoby ze znacznym stopniem

      niepełnosprawności.

5.   Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2018 r. dot. zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu.

6.   Jak ustalić stan zatrudnienia niepełnosprawnych. Przedstawienie kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, a wliczanie do stanu zatrudnienia.

7.    Czy do pracowników niepełnosprawnych można stosować art. 251 § 4 pkt 4 Kodeksu pracy dotyczący wyłączenia przepisów regulujących limitowanie zatrudnienia na czas określony? – stanowisko urzędowe.

8.   Obowiązki pracodawcy związane z utratą przez pracownika zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

9.    Czas pracy pracowników niepełnosprawnych:

 • Normy, ograniczenia, wyjątki.
 • Jakie normy czasu pracy stosować do pracownika w okresie między utratą ważności poprzedniego i wydaniem nowego orzeczenia, jak taka sytuacja wpływa na wynagrodzenie – stanowiska urzędowe.
 • Czy do pracownika niepełnosprawnego zarządzającego zakładem pracy ma zastosowanie art. 1514 § 1 Kodeksu pracy dotyczący prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych - orzecznictwo.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a stosowanie zaświadczeń lekarskich o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy.
 • Ustalanie czasu pracy niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w części etatu – stanowiska urzędowe.
 • Ile godzin zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, przysługuje pracownikowi niepełnosprawnemu z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat – stanowiska urzędowe.
 • Przerwy przysługujące pracownikom niepełnosprawnym.
 • Obniżone normy czasu pracy niepełnosprawnych a kształtowanie stawek wynagrodzenia.
 • Odpracowywanie przez niepełnosprawnego pracownika wyjścia prywatnego a możliwość naruszenia przepisów o czasie pracy – stanowiska urzędowe.

10.  Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracowników niepełnosprawnych:

 • Prawo do pierwszego urlopu a zasada proporcjonalności – stanowiska urzędowe,
 • Jak wykazać urlop dodatkowy w świadectwie pracy? – stanowiska urzędowe
 • Czy pracownik ma prawo do urlopu dodatkowego pomimo nieprzedłożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności? – orzecznictwo.
 • Czy dodatkowy urlop należy sumować z podstawowym urlopem pracownika przy ustalaniu jego proporcjonalnego wymiaru? – stanowiska urzędowe.

11.  Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

 • Wymiar zwolnień,
 • Ogólne zasady ustalania wynagrodzenia za czas zwolnień
 • Czy zwolnienia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, muszą mieć związek z rodzajem niepełnosprawności pracownika? – stanowiska urzędowe.
 • Jak długo mogą trwać zwolnienia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy? – stanowiska urzędowe.
 • Czy zwolnienie od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, może być wykorzystane przez pracownika niepełnosprawnego, również na wyjazdy do sanatorium na podstawie skierowania lekarza NFZ? – stanowiska urzędowe

12.  Na czym polegają niezbędne racjonalne usprawnienia dla osoby niepełnosprawnej?

13.  Czy niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień może być uważane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu?

14.  Nowe uprawnienia pracowników – rodziców dzieci niepełnosprawnych, dotyczące stosowania „ruchomego rozkładu czasu pracy”, indywidualnego rozkładu czasu pracy, systemu przerywanego czasu pracy, telepracy - w tym: kiedy pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku pracownika?

15.  Korzyści związane z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych

 • Jakie koszty mogą zostać zwrócone ze środków Funduszu?
 • Limity zwrotów
 • Ogólne procedury związane ze zwrotem kosztów
 • Warunki i limity otrzymania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy pracownika niepełnosprawnego.

16.  Czym są zakłady aktywności zawodowej?

17.  Zakłady pracy chronionej:

 • Wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych
 • Ocena obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez zakład pracy dokonywana przez inspektorów pracy

18.  Wybrane regulacje rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych. Kiedy mają zastosowanie regulacje rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?

19.  Omówienie publikacji „Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepeł­nosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne”.

20.  Omowienie publikacji „Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach - Dobre praktyki”.

21.  Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - przykłady przystosowań z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

22.  Ocena ryzyka zawodowego w zakładach pracy zatrudniających pracowników niepełnosprawnych.

23.  PRAKTYCZNE PRZYKŁADY rozwiązań zalecanych do zastasowania w przypadku zatrudnienia odób niepełnosprawnych.

24. Konsultacje.


  Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
  - pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
  - faxem: (068) 324-35-90
  - skan e-mailem
  exandi@exandi.pl 

  Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
  BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
TERMIN: 23 maja 2019r.
TERMIN : 26 kwietnia 2019r.                       TERMIN: 26 kwietnia i 8,15,27 maja 2019r.                
TERMIN: 26 kwietnia i 8, 15, 24 maja br. 
TERMIN :  23 maja 2019r.