Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kurs KADRY i PŁACE - prawo pracy, wynagrodzenia
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na pięciodniowy kurs:

KADRY  I  PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac
PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA

 
TERMIN:        4, 5, 13, 14, 20 lutego 2019r. - 5 dni 

MIEJSCE:      
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                   
Sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu

PROGRAM:

I.        PRAWO PRACY – podstawy prawa pracy 

 

 1. Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe.
 1. Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej (Ustawa  z dnia 10.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw
  w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
   - Dz. U. z 2018r., poz. 357).

 1. Nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Zmiany w Kodeksie pracy. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi. Ponowne zatrudnienie a konieczność sporządzenia nowych akt osobowych pracownika.
 1. Akta osobowe pracowników w 2019r. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 20.10.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.
 1. Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia od 01.01.2019r. Przepisy przejściowe.
 1. Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poszukiwanie pracy. Proces rekrutacyjny. Okres zatrudnienia. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 w zakresie dotyczącym zmian w Kodeksie pracy.
 1. Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika. Definicje. Podstawy i zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Monitoring poczty elektronicznej pracownika. Monitorowanie przy użyciu urządzeń lokalizacyjnych GPS. Ewidencjonowanie czasu pracy przy użyciu nowoczesnych technologii. Ujawnienie wysokości wynagrodzenia za pracę – konsekwencje. Czy można wykorzystać w sądzie rozmowę z pracodawcą nagraną bez jego wiedzy? Mobbing (definicja, przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy, Polityka Antymobbingowa, dochodzenie roszczeń), Zasada równego traktowania, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu (dyskryminacja pośrednia, bezpośrednia, prawo do jednakowego wynagrodzenia, uprawnienia z tytułu naruszenia zasady równego traktowania).
 1. Charakter prawny Regulaminu pracy oraz Regulaminu Wynagradzania. Obowiązek tworzenia regulaminów przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, Dobrowolność ustalania regulaminów. Kiedy wniosek zakładowej organizacji związkowej skutkuje koniecznością wprowadzenia regulaminu? Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania.  Treść Regulaminów.
 1. Zmiany dotyczące zawierania umów terminowych: Rodzaje umów o pracę.  Zasady zawierania umów na okres próbny z tym samym pracownikiem.  Nowe zasady zawierania umów na czas określony. Limity zatrudnienia terminowego. Dopuszczalność zawierania dłuższych umów na czas określony i wymogi formalne umów. Zmiany w okresach wypowiadania umów terminowych. Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Nowy wzór umowy o pracę. Przykłady zapisów stosowanych w treści umów o pracę na czas określony zawieranych z obiektywnych przyczyn. Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Przepisy przejściowe. Stanowiska MRPiPS. Stanowiska PIP.

10.    ŚWIADECTWA PRACY. Zasady wydawania i wypełniania.

11. Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

 1. Konsultacje.

 II.            DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 

 

1.    Znaczenie oświadczenia woli jako warunku niezbędnego do nawiązania stosunku pracy.

2.    Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie i umową o dzieło.

3.    Nawiązanie stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy.

4.    Akta osobowe pracownika (aktualny stan prawny).

5.    Dokumenty związane z niepełnosprawnością pracowników (wybrane zagadnienia).

6.    Świadectwa pracy po zmianach od 2017 r.

7.    Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

8.    LISTY PŁAC – zagadnienia ogólne pod  kątem  prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

9.    Uprawnienia związane z rodzicielstwem po zmianach od 2016r.

10. Ćwiczenia i konsultacje z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 
III.        CZAS PRACY 

 • Wybrane pojęcia: praca zmianowa, wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy.
 • Systemy czasu pracy.
 • Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego.
 • Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 • Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta.
 • Dyżur. Podróże służbowe.
 • Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.
 • Ewidencja czasu pracy: wymogi formalne, kiedy nie trzeba ewidencjonować czasu pracy, skutki braku ewidencji lub ewidencji nierzetelnej.

Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy  pracowników:

 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi,
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

IV.        WYNAGRODZENIA 

 1.   Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika 
– orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

2.   Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Kwota obowiązująca w 2017 r., 2018 r. i 2019 r.
 • Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców w 2018 r. i 2019 r.
 • Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r., w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,
 • Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2017 r.,
 • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2018 r.
 • Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego i godzinowego.

3.  Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.

4.  Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikające z prawa pracy.

5.  Ochrona wynagrodzenia.

 • Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę.
 • Forma wypłaty wynagrodzenia oraz możliwość wypłaty do rąk osoby upoważnionej.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia, w tym obowiązki formalne pracodawcy oraz odsetki
 • od nieterminowej wypłaty.
 • Potrącenia z wynagrodzenia – nowe limity obowiązujące w 2018 r., kiedy potrzebna jest zgoda pracownika,
 • Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 05.09.2017 r. – informacja sygnalna. 

6.      Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – nowe stawki od 2018 r. i 2019 r.
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 •  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zmiany od 2018 r.
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – zasady ustalania.
 •  Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet, wysokość ryczałtu za nocleg w podróży służbowej według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

7.     Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.

8.     Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.

9.     Konsultacje.


Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI zastrzega sobie możliwość
zmiany szczegółowego programu szkolenia
w trakcie naboru.


TERMIN: 18 lutego 2019r.
TERMIN : 6 marca 2019r.                       TERMIN: 29 kwietnia i 8,15,21 maja 2019r.                
TERMIN :  18 lutego 2019r.                 
Termin: 25 lutego 2019r.