Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kurs KADRY i PŁACE - prawo pracy, wynagrodzenia
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na pięciodniowy kurs:

KADRY  I  PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac
PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA

 

TERMIN:   15, 19, 21, 22, 26 maja 2020r5 dni
 lub
15, 16, 18, 19, 26 czerwca 2020r5 dni


MIEJSCE:  
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
              
sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu

PROGRAM:

I.   PRAWO PRACY – podstawy prawa pracy

1. Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe.

2.Charakter prawny Regulaminu pracy oraz Regulaminu Wynagradzania. Obowiązek tworzenia regulaminów przez pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, Dobrowolność ustalania regulaminów. Kiedy wniosek zakładowej organizacji związkowej skutkuje koniecznością wprowadzenia regulaminu? Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść Regulaminów.

3.       Ochrona danych osobowych w miejscu pracy

4.       Stosunek pracy – definicja. Strony stosunku pracy. Pracodawca. Pracownik. Zmiany po stronie podmiotu zatrudniającego – przejście zakładu pracy na innego  pracodawcę.

5.       Umowa o pracę. Umowa przedwstępna. Treść umowy o pracę. Forma umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Zmiany dotyczące zawierania umów terminowych. Zasady zawierania umów na okres próbny z tym samym pracownikiem.  Nowe zasady zawierania umów na czas określony. Limity zatrudnienia terminowego. Dopuszczalność zawierania dłuższych umów na czas określony i wymogi formalne umów. Nowy wzór umowy o pracę. Przykłady zapisów stosowanych w treści umów o pracę na czas określony zawieranych z obiektywnych przyczyn. Stanowiska MRPiPS. Stanowiska PIP.

6.       Pozostałe formy świadczenia pracy. Kodeksowe. Cywilnoprawne (umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług). Minimalna stawka godzinowa. Ustalenie liczby wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. Umowa o praktyki absolwenckie

7.       Zakres obowiązków pracodawcy. Podstawowe zasady prawa pracy. Ochrona godności i dóbr osobistych pracownika. 

8.       Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy. Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji.

9.       Odpowiedzialność w stosunku pracy. 

10.   Urlopy pracownicze. 

11.    Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży. Urlop macierzyński. Urlop rodzicielski. Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w późniejszym terminie.  Dłuższa możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na maksymalnie pół etatu. Urlop wychowawczy. Korzystanie z urlopu ojcowskiego. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem. Wzory wniosków i dokumentów wprowadzone rozporządzeniem MRPIPS dnia 8.12.2015r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2243). Stanowiska MRPiPS. Stanowiska PIP.

12.   Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

13.    Konsultacje.

 

 II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 

 

1.       Zmiany przepisów prawa pracy w 2019r.

Ustawa  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiany w BHP dotyczące szkolenia okresowego pracowników oraz pełnienia zadań służby BHP. Pracownicze plany kapitałowe.

2.       NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY. 

3.   Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i ich wpływ na treść stosunku pracy. Układ zbiorowy pracy. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Obwieszczenia.

4.       USTANIE STOSUNKU PRACY. 

5.       ŚWIADECTWA PRACY. Zasady wydawania i wypełniania.

6.   Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej (Ustawa  z dnia 10.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  - Dz. U. z 2018r., poz. 357).

7.       Nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Zmiany w Kodeksie pracy. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi. Ponowne zatrudnienie a konieczność sporządzenia nowych akt osobowych pracownika.

8.       Akta osobowe pracowników w 2019r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 20.10.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.

9.       Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

10.   Konsultacje.

 
III. CZAS PRACY

 • Wybrane pojęcia:
 • Systemy czasu pracy (sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemów, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych na ustalenie systemu czasu pracy).
 • Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego
 • Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy – warunki udzielenia.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 • Praca w porze nocnej oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania „pracowników pracujących w nocy”.
 • Dyżur: kiedy wliczać dyżur do czasu pracy, jak rekompensować czas dyżuru, dyżur a odpoczynek pracownika.
 • Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.
 • Praca w niedziele i święta (z wyłączeniem handlu).
 • Podróże służbowe – jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczyć czas podróży służbowej do czasu pracy?).
 • Ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r. (czym są dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, co musi obejmować ewidencja czasu pracy, jaki czas ma pracodawca żeby wdrożyć nowe wymagania dot. ewidencji czasu pracy, jak długo przechowywać ewidencję według
 • nowych zasad).
 •  Czas pracy a wykroczenia przeciwko prawom pracownika, w tym zmiany od 2019 r.
 • Szczególne regulacje dot. czasu pracy w placówkach handlowych.
Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy  pracowników:
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi,
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

IV. WYNAGRODZENIA

1.   Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika – orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

2.   Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Kwota obowiązująca w 2017 r., 2018 r. i 2019 r.
 • Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców w 2018 r. i 2019 r.
 •  Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r., w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,
 • Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2017 r.,
 • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2019 r.
 • Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego i godzinowego.

3.  Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.

4.  Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikające z prawa pracy.

5.  Ochrona wynagrodzenia.

 • Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę.
 • Forma wypłaty wynagrodzenia oraz możliwość wypłaty do rąk osoby upoważnionej.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia, w tym obowiązki formalne pracodawcy oraz odsetki
 • od nieterminowej wypłaty.
 • Potrącenia z wynagrodzenia – nowe limity obowiązujące w 2019 r., kiedy potrzebna jest zgoda pracownika.

6.   Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a wynagrodzenie pracownika:

 • Harmonogram wejścia w życie ustawy,
 • Od jakiej wartości należy naliczyć wpłatę na PPK?
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK w tym, kiedy wpłata podstawowa może wynosić mniej niż 2%,
 • Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
 • Możliwość zmiany wysokości wpłat przez uczestnika PPK,
 • Sposób i termin potrącania z wynagrodzenia wpłat na PPK,
 • W jakich przypadkach podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą nie finansować wpłaty podstawowej ani dodatkowej?
 • PPK a odpowiedzialność wykroczeniowa.

7. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – nowe stawki od 2018 r. i 2019 r.
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zmiany od 2018 r.
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – wybrane zagadnienia.
 • Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet, wysokość ryczałtu za nocleg w podróży służbowej według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

7.     Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.

8.     Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.

9.     Konsultacje.


Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI zastrzega sobie możliwość
zmiany szczegółowego programu szkolenia
w trakcie naboru.


TERMIN: 23 kwietnia 2020r.
TERMIN: 15 kwietnia 2020r.                  TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020                
TERMIN: 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2020r.
TERMIN :  23 kwietnia 2020r.