Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kurs KADRY i PŁACE - prawo pracy, wynagrodzenia
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNEOśrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na 
pięciodniowy kurs:

KADRY  I  PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac
PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA

 

TERMIN:   
nabór trwa

MIEJSCE:  
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
              
sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu

PROGRAM:

I.   PRAWO PRACY – podstawy prawa pracy

 1. Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe. Charakter prawny regulaminu pracy oraz regulaminu Wynagradzania. Jaki pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminów. Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść regulaminów.
 2. Stosunek pracy. Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Ograniczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Kiedy limity dla umów na czas określony nie obowiązują. Wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy – jakich błędów nie popełniać aby skutecznie i niewadliwie rozwiązać stosunek pracy. Co to jest domniemanie skutecznego doręczenia i jego ograniczenia w okresie epidemii SARS-COV-2.
 3. Zatrudnienie cywilnoprawne i jego podobieństwa do stosunku pracy w tym: minimalna stawka godzinowa w 2022 r.; ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.;
  okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług; zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 4. Kto może być pracownikiem, w tym: pracownicy młodociani, zatrudnianie dzieci, pracownicy niepełnosprawni – stopnie niepełnosprawności, zmiany dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności związane z epidemią SARS-COV-2. Podstawowe, ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców.
  Kim jest pracownik delegowany.
 5. Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy.
  Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu oraz zmiany w tym zakresie w okresie epidemii SARS-COV-2.
 6. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, w tym badania profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie
  bhp oraz zmiany w tym zakresie związane z epidemią SARS-COV-2.
 7. Odpowiedzialność w stosunku pracy. Badanie trzeźwości pracownika – najnowsze stanowiska urzędowe.
 8. Urlopy pracownicze. Prawo do urlopu. Wymiar urlopu. Plany urlopów. Urlop na żądanie. Jak prawidłowo udzielać urlopu. Urlop wypoczynkowy a choroba pracownika. Najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.
  Kiedy prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?
  Urlop bezpłatny. Jak prawidłowo udzielać urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny a choroba pracownika.
  Zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych związane z epidemią SARS-COV-2.
 9. Praca zdalna w okresie epidemii:
 • czym jest praca zdalna;
 • różnice i podobieństwa do telepracy;
 • kto decyduje o powierzeniu telepracy;
 • wynagrodzenie w okresie wykonywania telepracy;
 • praca zdalna w okresie izolacji i w okresie kwarantanny;
 • kto zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • dokumentowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej;
 • prawa i obowiązki w zakresie bhp w okresie wykonywania pracy zdalnej;
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów.
 1. Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni obowiązująca od 01.02.2022 r. w tym:
 • zmiana w katalogu wyjątków,
 • nowe określenie przeważającej działalności,
 • nowe obowiązki ewidencyjne,
 • nowe uprawnienia Inspekcji Pracy,
 •  nowy katalog wykroczeń.
 1. Projektowane zmiany w prawie pracy:
 • PIT-2 – uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek także w trakcie roku,
 • ocena ryzyka zawodowego według nowych przepisów, instrukcje bhp według nowych zasad, zmiana definicji materiałów niebezpiecznych, zmiany przepisów dot. odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • zasady kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców,
 • praca zdalna w kodeksie pracy,
 • zmiany w karach porządkowych,
 • kontrola trzeźwości zleceniobiorców,
 • granty za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,
 •  zmiany w urlopie ojcowskim,
 • zwolnienie od pracy w wymiarze 40 godzin albo 5 dni dla pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat,
 • 12 miesięcy urlopu rodzinnego w celu sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny,
 • elastyczna organizacja pracy dla rodziców dzieci w wieku do 8 lat,
 • zmiany w urlopie rodzicielskim,
 • zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • nowy urlop opiekuńczy,
 • zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych  spowodowanych chorobą lub wypadkiem,
 • obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz konsultacji związkowej tego wypowiedzenia
 • ochrona pracowników zgłaszających naruszenia prawa.
 1. Konsultacje.

 II. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 

 

1.       Zmiany przepisów prawa pracy w 2019r.

Ustawa  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiany w BHP dotyczące szkolenia okresowego pracowników oraz pełnienia zadań służby BHP. Pracownicze plany kapitałowe.

2.       NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY. 

3.   Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i ich wpływ na treść stosunku pracy. Układ zbiorowy pracy. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Obwieszczenia.

4.       USTANIE STOSUNKU PRACY. 

5.       ŚWIADECTWA PRACY. Zasady wydawania i wypełniania.

6.   Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej (Ustawa  z dnia 10.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  - Dz. U. z 2018r., poz. 357).

7.       Nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Zmiany w Kodeksie pracy. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi. Ponowne zatrudnienie a konieczność sporządzenia nowych akt osobowych pracownika.

8.       Akta osobowe pracowników w 2019r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 20.10.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.

9.       Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

10.   Konsultacje.

 
III. CZAS PRACY

1.         Wybrane pojęcia.

2.         Systemy czasu pracy (sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemów, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych
na ustalenie systemu czasu pracy).
Jaki pracodawca może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

3.       Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego w związku z COVID-19 i jego równoważenie.

Jaki pracodawca w okresie epidemii może polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę?

4.       Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy – warunki udzielenia.

5.       Nieobecność pracownika w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

6.       Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych. Jaki pracodawca może polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

7.       Praca w porze nocnej oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania „pracowników pracujących w nocy”.

8.       Dyżur: kiedy wliczać dyżur do czasu pracy, jak rekompensować czas dyżuru, dyżur a odpoczynek pracownika. Jaki pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę w okresie epidemii?

9.       Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy, w tym szczególne rozwiązania w związku z koronawirusem:

- porozumienie w sprawie objęcia pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19;

- warunki zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19;

- warunki zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami w związku z COVID-19;

10.   Praca w niedziele i święta (z wyłączeniem handlu).

11.   Podróże służbowe – jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczyć czas podróży służbowej
do czasu pracy?).

12.   Ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r. (czym są dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, co musi obejmować ewidencja czasu pracy, jaki czas ma pracodawca żeby wdrożyć nowe wymagania dot. ewidencji czasu pracy, jak długo przechowywać ewidencję według nowych zasad).

13.   Czas pracy a wykroczenia przeciwko prawom pracownika, w tym zmiany od 2019 r.

14. Szczególne regulacje dot. czasu pracy w placówkach handlowych. Zmiany dot. pracy w handlu w niedziele w okresie zagrożenia COVID-19.

15.   Kierunki zmian w prawie pracy – sygnalnie.

16.   Konsultacje.


Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy  pracowników:
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi,
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

IV. WYNAGRODZENIA

1.      Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika – orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

2.      Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Kwota obowiązująca w  2019 r. i 2020r.
 • Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców w 2019 r. i 2020r.
 • Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r., w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,
 • Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020r.
 • Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2020r.
 • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2019 r. i 2020r. i w pierwszym kwartale 2020 roku. Wypłata młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a prawo do refundacji w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19.
 • Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego
 • i godzinowego.
 • Wynagrodzenie pracownika w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy spowodowanego COVID-19

3.      Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.

4.      Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikające z prawa pracy.

5.      Ochrona wynagrodzenia.

6.      Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) a wynagrodzenie pracownika:

 • Harmonogram wejścia w życie ustawy,
 • Od jakiej wartości należy naliczyć wpłatę na PPK?
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający,
 • Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK w tym, kiedy wpłata podstawowa może wynosić
 • mniej niż 2%,
 • Wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
 • Możliwość zmiany wysokości wpłat przez uczestnika PPK,
 • Sposób i termin potrącania z wynagrodzenia wpłat na PPK,
 • W jakich przypadkach podmiot zatrudniający i uczestnik PPK mogą nie finansować wpłaty podstawowej ani dodatkowej?
 • PPK a odpowiedzialność wykroczeniowa.
 • COVID-19 a zmiana terminów na podpisanie umowy o zarządzanie PPK oraz terminu na podpisanie umowy o prowadzenie PPK

7.      Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – nowe stawki od  2019 r. i 2020r.
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zmiany od 2018 r.
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – wybrane zagadnienia.
 • Okresy pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – informacja sygnalna.
 • Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Odprawy pieniężne dla osób zatrudnionych w niektórych urzędach na podstawie stosunku pracy, objętych obowiązkiem zmniejszenia zatrudnienia z uwagi na negatywne skutki gospodarcze COVID-19
 • Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet, wysokość ryczałtu
 • za nocleg w podróży służbowej według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego

8.      Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.

9.      Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.

 

10.  Konsultacje.


Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI zastrzega sobie możliwość
zmiany szczegółowego programu szkolenia
w trakcie naboru.