Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kurs KADRY i PŁACE - prawo pracy, wynagrodzenia
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza na pięciodniowy kurs:

KADRY  I  PŁACE
- kurs dla pracowników działów kadr i płac
PRAWO PRACY, WYNAGRODZENIA

 
TERMIN:        4, 5, 13, 14, 20 lutego 2019r. - 5 dni 

MIEJSCE:      
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                   
Sala wykładowa EXANDI
- Centrum Biznesu

PROGRAM:

I.        PRAWO PRACY – podstawy prawa pracy 

I.        ZMIANY W PRAWIE PRACY W PRAKTYCE 

1.       Zmiany od 2018 r. i od stycznia 2019 r.! Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
w tym:

 • zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia,
 • możliwość prowadzenia i przechowywania w postaci elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych
 • ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników oraz nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • rewolucyjne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • nowy dokument informacyjny wydawany w związku z ustaniem stosunku pracy,
 • nowe obowiązki wobec ubezpieczonego i wobec ZUS – raport informacyjny,
 • zmiany w okresie przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • nowe wymagania wobec przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

2.       Zmiany od marca 2018 r.! Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni
w tym:

 •  wyjątki od zakazu handlu w niedzielę,
 • ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • nowe przepisy karne,
 • nowe uprawnienia inspektorów pracy,
 • okresy przejściowe.

3.       Zmiany dotyczące terminowych umów o pracę:

 • Nowy katalog umów o pracę i likwidacja umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, charakter prawny umowy na zastępstwo.
 • Dookreślenie specyfiki i nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny.
 • Najnowsze regulacje dotyczące limitowania liczby i czasu umów na czas określony – ważne terminy: listopad 2018 r.!
 • Nowe elementy umów o pracę i czas na uzupełnienie umów zawartych przed wejściem w życie zmian, , nowy wzór umowy o pracę.
 • Definicja wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia. Zmiany długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony  – praktyczne przykłady,
 • Jakie przepisy stosować do umów zawartych wcześniej lub trwających w dniu wejścia w życie zmian oraz jak ustalić moment przekroczenia nowych limitów dot. umów o pracę na czas określony – praktyczne przykłady,
 • Jak przerwa w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony może wpłynąć na jej zmianę, z mocy prawa, w umowę na czas nieokreślony – przykłady.

4.       Zmiany dotyczące warunków zatrudniania kobiet.

5.       Obowiązek potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

II.      ZMIANA USTAWY O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ.

 • Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców.
 • Obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 • Zmiana minimalnego wynagrodzenia w pierwszym roku pracy od 1 stycznia 2017 r.
 • Dodatek za pracę w porze nocnej a wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2017 r.
 • Kiedy samozatrudniony podlega przepisom o płacy minimalnej? (nowe stanowisko ministerstwa pracy).

III.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

IV.    USTAWA Z DNIA 16 GRUDNIA 2016 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W CELU POPRAWY OTOCZENIA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2017 R., w tym:

 • Podmioty obowiązane do ustalania regulaminu pracy – NOWE LIMITY ZATRUDNIENIA!,
 • Podmioty obowiązane do ustalania regulaminu wynagradzania – NOWE LIMITY ZATRUDNIENIA!,
 • Zmiany w zakresie terminów i zasad wydawania świadectwa pracy,
 • Nowe wymagania dla umów o odpowiedzialności materialnej,
 • Zmiany terminów do wniesienia odwołania od wypowiedzenia oraz terminów kierowania żądań do sądów pracy,
 • Rewolucja w zasadach tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – nowe limity. 

V.      NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ŚWIADECTW PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2017 R. – NOWY WZÓR ŚWIADECTWA PRACY, NOWE TERMINY!

 

VI.      UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM  z wyłączeniem regulacji dot. ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa:

1.          Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych i normy dźwigania dla kobiet.

2.          Najważniejsze zmiany związane z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

3.          Najnowsze stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 19.07.2016 r. dot. potwierdzania faktu karmienia piersią.

VII. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw - umowa o pomocy przy zbiorach a zatrudnienie w rozumieniu Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

VIII. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się
o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego – informacja sygnalna.

IX.    Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw – wybrane zagadnienia.

X.      PROJEKTOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY.

1.      Rewolucyjny projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym:

- nowe, CZTERY części akt osobowych od 2019 r.,

 • jakie dokumenty przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych od 2019 r.?
 • obowiązek przechowywania skierowań na badania profilaktyczne!
 • ewidencja czasu pracy oraz rozkłady czasu pracy według nowych zasad od 2019 r.
 • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej od 2019 r.
 • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej od 2019 r. – co to jest spełnienie wymagań WCAG 2.0 co najmniej na poziomie AA?
 • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi od 2019 r.
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji od 2019 r. – TERMINY!
 • zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej od 2019 r. – TERMINY!
 • ILE CZASU PRZEWIDZIANO NA DOSTOSOWANIE SIĘ PRACODAWCÓW DO NOWYCH WYMAGAŃ – WAŻNE TERMINY!
 • czy będzie trzeba porządkować akta archiwalne według nowych zasad?

2.       Rządowy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – informacja sygnalna.

XI.    Kierunki projektowanych ZMIAN W PRAWIE PRACY.

1.       Poselski projekt dotyczący zobowiązania pracodawców do wypłacania wynagrodzenia pracownikom kierującym w ich imieniu zakładem pracy, za pracę wykonywaną w czasie dyżuru.

XII. KONSULTACJE.

 

 II.            DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 

 

1.    Znaczenie oświadczenia woli jako warunku niezbędnego do nawiązania stosunku pracy.

2.    Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie i umową o dzieło.

3.    Nawiązanie stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy.

4.    Akta osobowe pracownika (aktualny stan prawny).

5.    Dokumenty związane z niepełnosprawnością pracowników (wybrane zagadnienia).

6.    Świadectwa pracy po zmianach od 2017 r.

7.    Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

8.    LISTY PŁAC – zagadnienia ogólne pod  kątem  prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

9.    Uprawnienia związane z rodzicielstwem po zmianach od 2016r.

10. Ćwiczenia i konsultacje z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 
III.        CZAS PRACY 

 • Wybrane pojęcia: praca zmianowa, wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy.
 • Systemy czasu pracy.
 • Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwość skrócenia odpoczynku tygodniowego.
 • Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych.
 • Praca w porze nocnej. Praca w niedziele i święta.
 • Dyżur. Podróże służbowe.
 • Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy.
 • Ewidencja czasu pracy: wymogi formalne, kiedy nie trzeba ewidencjonować czasu pracy, skutki braku ewidencji lub ewidencji nierzetelnej.

Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy  pracowników:

 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi,
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

IV.        WYNAGRODZENIA 

 1.   Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika 
– orzecznictwo, stanowiska urzędowe.

2.   Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • Kwota obowiązująca w 2017 r., 2018 r. i 2019 r.
 • Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców w 2018 r. i 2019 r.
 • Jakie składniki należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2017 r., w tym pojęcie wynagrodzeń osobowych,
 • Wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy od 2017 r.,
 • Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych w 2018 r.
 • Minimalne wynagrodzenie w przedłużonym okresie rozliczeniowym czasu pracy a system wynagradzania miesięcznego i godzinowego.

3.  Pojęcia premii regulaminowej, premii uznaniowej i nagrody – podstawowe różnice.

4.  Obowiązki związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji płacowej wynikające z prawa pracy.

5.  Ochrona wynagrodzenia.

 • Czy pracownik może zrzec się wynagrodzenia za pracę.
 • Forma wypłaty wynagrodzenia oraz możliwość wypłaty do rąk osoby upoważnionej.
 • Termin wypłaty wynagrodzenia, w tym obowiązki formalne pracodawcy oraz odsetki
 • od nieterminowej wypłaty.
 • Potrącenia z wynagrodzenia – nowe limity obowiązujące w 2018 r., kiedy potrzebna jest zgoda pracownika,
 • Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 05.09.2017 r. – informacja sygnalna. 

6.      Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.

 • Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych oraz jak rozumieć normalne wynagrodzenie,
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – nowe stawki od 2018 r. i 2019 r.
 • Kiedy dodatek za pracę w porze nocnej i pracę w godzinach nadliczbowych można zastąpić ryczałtem?
 • Dodatek za pracę w godzinach ponadwymiarowych
 • Dodatek wyrównawczy – komu przysługuje, ustalanie wysokości,
 • Wynagrodzenie za czas zwolnienia wynikającego z art. 188 Kodeksu pracy,
 • Sposób ustalania wynagrodzenia przysługującego w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 
 • w okresie wypowiedzenia – nowe brzmienie art. 362 Kodeksu pracy.
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 •  Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – zmiany od 2018 r.
 • Wynagrodzenie przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą – zasady ustalania.
 •  Odprawy: rentowa lub emerytalna, pośmiertna – ogólne zasady ustalania.
 • Koszty podróży służbowych – ogólne zasady rozliczania, możliwość dokonywania potrąceń z diet, wysokość ryczałtu za nocleg w podróży służbowej według najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

7.     Wynagrodzenia a wykroczenia przeciwko pracownikom.

8.     Praktyczne przykłady obliczania różnych składników wynagrodzenia.

9.     Konsultacje.


TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.