Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kodeks Postępowania Administracyjnego - 2 dni
 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza do udziału w dwudniowym szkoleniu:


KODEKS  POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO

w PRAKTYCE

- Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego


TERMIN:  2 dni - nabór trwa

                                                                             
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI 
- Centrum Biznesu


Wysoki poziom wykładów gwarantuje wykładowca-praktyk Pani Emilia KUCHARCZYK - prawnik, specjalista - wieloletni praktyk z zakresu stosowania KPA i prawa budowlanego. Wieloletnia praktyka zawodowa i zainteresowanie problemami praktycznego stosowania przepisów ww ustaw i ich egzekwowania stało się podstawą do aktywnego ich wykorzystania w szkoleniach. Od lat prowadzi działalność dydaktyczną.

Odbiorcy

Szkolenie adresowane jest do pracownicy urzędów państwowych, samorządowych i innych podmiotów prowadzących postępowania administracyjne.

Cel szkolenia

Praktyczna znajomość przepisów normujących ogólne postępowanie administracyjne, w oparciu o dorobek doktryny, ale także orzecznictwo samorządowych kolegiów administracyjnych, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Program szkolenia:

1.      Podstawy i ramy prawne postępowania administracyjnego

2.      Zakres „regulacji k.p.a. w ujęciu praktycznym

 • zakres „pozytywny” k.p.a.
 • rozszerzenie zakresu regulacji k.p.a.
 • zakres „negatywny” regulacji k.p.a. (wyłączenia)

3.      Zasady ogólne postępowania administracyjnego

 • zasada praworządności, legalizmu
 • zasada prawdy obiektywnej
 • zasada udzielania informacji
 • zasada wysłuchania stron, czynnego udziału
 • zasada wyjaśniania, przekonywania
 • zasada szybkości i ekonomiki postępowania
 • zasada pisemności
 • zasada polubownego załatwiania spraw
 • zasada dwuinstancyjności
 • zasada trwałości decyzji administracyjnych
 • „nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego
 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”
 • zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.
 • zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.
 • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności
 • nowa definicja decyzji prawomocnej.

4.      Organ administracji publicznej

 • pojęcie organu administracji publicznej
 • właściwość miejscowa, rzeczowa, instancyjna
 • organy wyższego stopnia
 • spory o właściwość

5.      Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej oraz organu administracji publicznej

 • przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu
 • przesłanki i tryb wyłączenia organu

6.      Strona postępowania administracyjnego

 • kto może być stroną postępowania administracyjnego (definicja strony)?
 • prawa i obowiązki strony postępowania administracyjnego
 • organizacja społeczna w postępowaniu administracyjnym
 • pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym
 • pełnomocnictwo – najczęstsze błędy i problemy praktyczne
 • przedstawiciel w postępowaniu administracyjnym

7.      Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

 • zmiany w art. 36-38 k.p.a.
 •  „nowe” zdefiniowanie pojęcia bezczynności i przewlekłości.
 •  ponaglenie jako „nowy” środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości.
 •  procedura rozpoznania ponaglenia.
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 § 1 k.p.a.

8.      Doręczenia w k.p.a.

 •  „tradycyjne” sposoby doręczania – forma i tryb
 • doręczenie drogą elektroniczną – forma i tryb
 • instytucja tzw. doręczenia zastępczego
 • publiczne obwieszczenie

9.      Wezwania w k.p.a. (cel, treść, adresaci, forma i tryb)

10.  Terminy w kpa

 • warunki zachowania terminu w kpa
 • przywrócenie terminu
 •  tryb wnoszenia i rozpatrywania wniosku o przywrócenie terminu
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów

11.  Wszczęcie postępowania

 • wszczęcie z urzędu
 • wszczęcie na wniosek
 • odmowa wszczęcia postępowania
 • forma wszczęcia postępowania
 •  tryb uzupełniania braków formalnych podania

12.  Udostępnianie akt – najczęstsze błędy i problemy praktyczne

13.  Postępowanie dowodowe

 • otwarty katalog środków dowodowych (m.in. dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny)
 • przeprowadzanie poszczególnych dowodów (przesłanki, forma i tryb)
 • inicjatywa dowodowa i ciężar dowodzenia
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony (art. 79a k.p.a.);
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony (art. 81a k.p.a.);
 • reguły dowodzenia i zasada swobodnej oceny dowodów

14.  Zawieszenie postępowania w ujęciu praktycznym (przesłanki, forma, tryb)

15.  Usprawnienie współdziałania organów i posiedzenie w trybie współdziałania (art. 106 i 106a k.p.a.)

16.  Decyzja administracyjna

 • konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania
 • forma decyzji
 • elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie)
 • konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji
 • konstrukcja uzasadnienia decyzji
 • pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu)
 • rygor natychmiastowej wykonalności
 • najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji
 • koszty postępowania

17.  Postanowienia w ujęciu praktycznym (forma, elementy składowe i tryb wydawania)

18.  Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
 • zasada poufności przebiegu mediacji
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty mediacji

19.  Nowa konstrukcja ugody administracyjnej

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114 k.p.a.)
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
 •  treści ugody

20.  Tryb „milczącego załatwienie sprawy”

 • konstrukcja prawna oraz cel instytucji milczącego załatwienia sprawy
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy
 • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy
 •  elementy zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122f § 3 k.p.a.)

21.  Administracyjne postępowanie uproszczone (art. 163b-163g k.p.a.) – kilka uwag praktycznych

 • założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego
 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
 • powrót do postępowania zwykłego
 • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
 • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
 • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji

22.   Odwołanie – z praktycznej perspektywy organu I instancji

 • forma, treść i termin wniesienia odwołania
 • prawo do zrzeczenia się odwołania
 • postępowanie w trybie autokontroli
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej;
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa;
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

23.  Zażalenie (forma, elementy, tryb)

24.  Wznowienie postępowania (przesłanki, forma i tryb)

25.  Uchylenie decyzji (przesłanki, forma i tryb)

26.  Zmiana decyzji (przesłanki, forma i tryb)

27.  Stwierdzenie nieważności decyzji, (forma i tryb)

28.  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (przesłanki, forma i tryb)

29.  Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.):

 • definicja administracyjnej kary pieniężnej;
 • zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia;
 • dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej;
 • odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia;
 • terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności;
 • odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej;
 •  udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

30.  Wydawanie zaświadczeń

 • pojęcie zaświadczenia
 • treść i forma zaświadczenia
 • tryb wydawania zaświadczeń

31.  PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

Aspekty stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w świetle orzecznictwa SKO, WSA i NSA a także wykładnia przepisów KPA na tle przykładowych stanów faktycznych i kazusów do rozwiązania z dyskusją.


TERMIN: 26 stycznia 2022r.
TERMIN: 4 lutego 2022 r.     TERMIN: 9, 10, 18, 23 lutego  2022r.
TERMIN:  9, 10, 18, 23 lutego 2022r.
TERMIN :  26 stycznia 2022r.