Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Najnowsze zmiany od 31 maja 2019r.


TERMIN:  12 września 2019r.

                                                                             
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI 
- Centrum Biznesu


Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad. Nowelizacja Kpa , obowiązująca z dniem 1 czerwca 2017r. wprowadziła szereg zmian w procedurze administracyjnej, w szczególności korzystnych dla stron postępowania. Celem szkolenia jest omówienie możliwości praktycznego zastosowania zmian

 PROGRAM:

 1. KONSTYTUCJA BIZNESU – zmiany w KPA

2.     Zakres zmian, data obowiązywania, przepisy przejściowe, zmiana art. 1 k.p.a.

3.     Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego

 • dotychczasowe zasady ogólne
 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów na korzyść strony
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania
 • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • nowe ujęcie zasady dwuinstancyjności
 • nowa definicja decyzji prawomocnej

4.     Strona w postępowaniu administracyjnym.

5.     Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

 • zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości
 • ponaglenie j- nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości
 • procedura rozpoznania ponaglenia
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

6.     Istotne zmiany w postępowaniach administracyjnych w trybie zwykłym

 • doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
 • tryb zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej
 • (w tym doręczenie przez publiczne obwieszczenie)
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem stron
 • współdziałania organów
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • zmiany elementów składowych decyzji administracyjnej
 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu

7.     Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
 • zasada poufności przebiegu mediacji
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty mediacji

8.     Ugoda administracyjna - nowa konstrukcja

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania”
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
 • treści ugody

 

9.     "Milczące " załatwienie sprawy”

 • konstrukcja prawna i cel milczącego załatwienia sprawy
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy
 • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

 

10. Administracyjne postępowanie uproszczone

 • specyfika i sposób postępowania uproszczonego
 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
 • powrót do postępowania zwykłego
 • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
 • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
 • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji

 

11. Zmiany w postępowaniach odwoławczych

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

12.  Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.)

13. Zmiany po 31 maja 2019 – związane z z przetwarzaniem danych osobowych w związku z rozporządzeniem PE i Rady UE 2016/679  Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

  - pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
  - faxem: (068) 324-35-90
  - skan e-mailemexandi@exandi.pl 

  Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
  BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 24 lipca 2020r.
TERMIN: 30 lipca  2020r.                  TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN:   26 sierpnia i 9, 16, 25 września 2020r.
TERMIN :  24 lipca  2020r.