Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Kodeks Postępowania Administracyjnego
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału
w jednodniowym seminarium:KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

- zmiany w 2017 i 2018 roku
KONSTYTUCJA BIZNESU - zmiany w KPA


 

TERMIN:  nabór trwa
                                                                             
MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                
Sala wykładowa EXANDI 
- Centrum Biznesu


Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. pracowników organów administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), którzy stosują przepisy k.p.a. i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkich zainteresowanych zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad. Nowelizacja Kpa , obowiązująca z dniem 1 czerwca 2017r. wprowadziła szereg zmian w procedurze administracyjnej, w szczególności korzystnych dla stron postępowania. Celem szkolenia jest omówienie możliwości praktycznego zastosowania zmian

 

 

 

 PROGRAM:

1.      Zakres zmian, data obowiązywania, przepisy przejściowe,
zmiana
art. 1 k.p.a.

2.      Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego

 • dotychczasowe zasady ogólne
 • zasada przyjaznej interpretacja przepisów na korzyść strony
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania
 • zasada pewności prawa - uprawnionych oczekiwań
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • nowe ujęcie zasady dwuinstancyjności
 • nowa definicja decyzji prawomocnej

3.      Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

 • zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości
 • ponaglenie j- nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości
 • procedura rozpoznania ponaglenia
 • obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

4.       Istotne zmiany w postępowaniach administracyjnych w trybie zwykłym

 • doręczenia na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi
 • tryb zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej (w tym doręczenie przez publiczne obwieszczenie)
 • doprecyzowanie zasad liczenia terminów
 • zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania
 • możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez pracownika organu prowadzącego postępowanie
 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem stron
 • współdziałania organów
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • zmiany elementów składowych decyzji administracyjnej
 • pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu
 1. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią
 • zasada poufności przebiegu mediacji
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty mediacji

6.      Ugoda administracyjna - nowa konstrukcja

 • rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania”
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw
 • treści ugody

7.      "Milczące " załatwienie sprawy”

 • konstrukcja prawna i cel milczącego załatwienia sprawy
 • przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • termin milczącego załatwienia sprawy
 • możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

8.      Administracyjne postępowanie uproszczone

 • specyfika i sposób postępowania uproszczonego
 • termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym
 • powrót do postępowania zwykłego
 • ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego
 • ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień
 • ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji

9.      Zmiany w postępowaniach odwoławczych

 • fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania
 • zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej
 • wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa
 • sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
 1. Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (art. 189a–189k k.p.a.)
 2. KONSTYTUCJA BIZNESU 0 zmiany w KPA.
 3. Konsultacje.


  Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:

  - pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                             65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
  - faxem: (068) 324-35-90
  - skan e-mailemexandi@exandi.pl 

  Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
  BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

  Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.