Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

KADRY I PŁACE

 Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w seminarium szkoleniowym:

KADRY I PŁACE W PRAKTYCE

- UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, PRAWO PRACY,

- nowelizacja przepisów w 2019 roku

Termin:     25, 26, 27, 28 czerwca 2019r.

Miejsce:   Hotel LAS - Piechowice k/Szklarskiej Poręby

Pokoje dwuosobowe z łazienkami, BASEN, SAUNA PAROWA, SAUNA SUCHA, JACUZZI, bilard, tenis stołowy


 PROGRAM SZKOLENIA

I.     PRAWO PRACY  W  praktyce.

1. Zasady zawierania i rozwiązywania umów, świadectwa pracy

 • różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenie lub umową o dzieło,
 • skuteczne doręczenie wypowiedzenia; pisma o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia,
 • świadectwa pracy potwierdzające zatrudnienie terminowe,
 • zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę.

2. Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej.

 • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz jej elektronizacja,
 • zmiany zasad i sposobu prowadzenia akt osobowych od 2019 roku!,
 • wymagana dokumentacja pracownicza,
 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
 • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi.
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji.
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

3. Profilaktyczne badania lekarskie na nowych zasadach

 • kogo nie obowiązują wstępne badania lekarskie i kto o tym decyduje, od kiedy obowiązuje przepis,
 • badania kontrolne,
 • skierowanie na badania,
 • badania okresowe.

4. Umowy terminowe - zasady zawierania i rozwiązywania

 • określenie maksymalnego limitu czasu trwania oraz liczby umów o pracę na czas określony,
 • okres wypowiedzenia a czas trwania umowy o pracę,
 • zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
 •  jedna umowa na czas próbny,

5. Czas pracy – wybrane zagadnienia

 • normy dla pracowników niepełnosprawnych,
 • okres rozliczeniowy,
 • rozkład czasu pracy,
 • okresy odpoczynku,
 • systemy czasu pracy.

6. Ochrona pacy kobiet

 • miany norm dźwigania,
 • zmiana wykazu prac wzbronionych.

7. Zmiany w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę

 • zmiana formy wynagrodzenia,

8. Ochrona wynagrodzenia przy umowach cywilnoprawnych

 • zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • osoby uprawnione do otrzymania minimalnej stawki godzinowej,
 • zasady potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
 • wyłączenia przepisów dot. minimalnej stawki godzinowej,
 • wysokość minimalnej stawki godzinowej,
 • sankcje za naruszenie przepisów,
 • pozostałe zmiany do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dodatek za pracę w porze nocnej),
 • zmiana ustawy o PIP.

9. Monitoring terenu, pomieszczeń oraz poczty elektronicznej.

10. Zatrudnianie cudzoziemców – obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

11. Delegowanie pracowników w świetle prawa unijnego – wybrane zagadnienia.

12. Szkolenie w dziedzinie bhp pracowników administracyjno-biurowych.

13. Inne zmiany w prawie pracy w 2018 i 2019 roku.

14. Konsultacje.

 

II.      UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNE  W  praktyce.

 

SKŁADKI:

1.       Elektroniczne zwolnienia lekarskie: obowiązki płatników
w zakresie e-zla, obsługa zwolnień lekarskich na PUE ZUS, najczęściej występujące problemy związane z e-zla.

2.       E-akta – skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych:

 • skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych,
 • nowe oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych – ZUS OSW
 • nowe dokumenty przekazywane do ZUS – zasady wypełniania ZUS RIA i ZUS RPA,
 • obowiązki informacyjne płatnika  składek w stosunku do osób ubezpieczonych.

3.       Ulgi dla osób prowadzących działalność gospodarczą – zmiany w 2018 i 2019 roku:
ulga na start nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 roku.

4.       Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych:

 • zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia dla różnych grup ubezpieczonych
 • umowa zlecenie z uczniem lub studentem,
 • zmiany od 1 stycznia 2016r. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców .
 • zmiany w odprowadzaniu składek z umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą


5. OFE i subkonto (czyli II filar w ZUS).

 • Omówienie zasad podziału składki emerytalnej
 • zmiany w OFE w 2014 roku – co z nich wynika dla ubezpieczonych
 • zasady dziedziczenia i podziału składki w OFE i na subkoncie.

 

ZASIŁKI:

1.      Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego, gdy pracownik uległ wypadkowi przy pracy lub u pracownika stwierdzono chorobę zawodową. Jak dokumentujemy prawo do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego oraz okoliczności, które powodują brak prawa do tego świadczenia. Jak postąpić w sytuacji, gdy płatnik wypłacił świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
a wyniku późniejszego postępowania ustalono, że przysługiwać powinny świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

2.      Okres zasiłkowy

Ustalenie okresu, za który pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego. Kiedy okres zasiłkowy wynosi 182 a kiedy 270 dni. Jak ustalić, czy wszystkie zwolnienia lekarskie powinny być wliczone do jednego okresu zasiłkowego. Na co zwrócić uwagę, by nie spowodować bezpodstawnej wypłaty zasiłku.

3.      Zasiłek opiekuńczy po zmianach w przepisach od 06/2018 r.

Jak ustalić prawo do zasiłku opiekuńczego w sytuacji, gdy choruje dziecko bądź członek rodziny. Sytuacje, w których przysługuje nam zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem. Okoliczności, które powodują, że zasiłek opiekuńczy nam nie przysługuje.

Nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy opiekują się dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub dziećmi z  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. Kontrola pracowników korzystających ze zwolnień lekarskich.

Ustawowe uprawnienia i obowiązki pracodawcy oraz sposoby prowadzenia kontroli. Czym się różni kontrola zasadności orzekania o czasowej niezdolności do pracy od kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.  Jaki tryb postępowania należy przyjąć podczas przeprowadzania kontroli chorych oraz kiedy pracodawca może odmówić pracownikowi wypłaty zasiłku chorobowego. 

5.      KonsultacjeTERMIN: 19 lipca 2019r.
TERMIN: 15 lipca 2019r.
TERMIN : 19 lipca 2019r.                  TERMIN: 8,10,17,19 lipca 2019r.                
TERMIN :  15 lipca 2019r.