Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Dostosowanie maszyn do wymagań BHP
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

  ! OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW w zakresie
       DOSTOSOWANIA MASZYN

                 DO WYMAGAŃ BHP !
-wymagania dla maszyn nowych (dyrektywa maszynowa)
oraz eksploatowanych (dyrektywa narzędziowa)
                        Aktualny stan prawny
 

TERMIN:   19 lutego 2020 r.  godz. 10oo

MIEJSCE: 
Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23        
                                   - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu 

Szkolenie skierowane jest do:
 • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przedsiębiorców i pracodawców,
 • kadry zarządzającej wszystkich szczebli,
 • importerów, dystrybutorów i sprzedawców maszyn,
 • pracowników służb technicznych odpowiedzialnych               za utrzymanie ruchu w zakładach,
 • pracowników służb odpowiedzialnych za zakup nowych maszyn,
 • pracowników służb odpowiedzialnych za planowanie remontów i modernizacji maszyn,
 • konstruktorów, projektantów i producentów maszyn.
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej
oraz praktycznej, niezbędnej do samodzielnego rozróżnienia wymagań dla maszyn oraz oceny spełniania wymagań
przez maszyny
wprowadzone do obrotu lub użytkowania (wymagania zasadnicze - dyrektywa maszynowa),
czy też znajdujące się w eksploatacji
(minimalne wymagania - dyrektywa narzędziowa).

Program szkolenia:

1.      Koncepcja ogólna kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, dostawach i eksploatacji maszyn - podział wymagań dla maszyn (dyrektywa maszynowa i dyrektywa narzędziowa):

 • wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa maszyn;
 •  „maszyny nowe” - zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn - Nowa Dyrektywa Maszynowa2006/42/WE (Rozporządzenie MG z dnia 21 października 2008 r.);
 • „maszyny stare, instalacje, narzędzia i inne środki pracy” – minimalne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Dyrektywa Narzędziowa  2009/104/WE (Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r.);
 • pojęcie maszyny nieukończonej;
 • pojęcie maszyn zespolonych;
 • remont a modernizacja maszyny

2.      Wprowadzenie do systemu oceny zgodności wyrobów:

 •  system oceny zgodności;
 • system kontroli wyrobów w Polsce - Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku;
 •  odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ocenie zgodności

3.  Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla maszyn nowych - dyrektywa maszynowa:

 • definicja maszyny w rozumieniu dyrektywy maszynowej;
 • wymagania w zakresie oznakowania maszyn;
 • wymagania dotyczące deklaracji zgodności maszyny;
 • wymagania dotyczące instrukcji użytkowania maszyny;
 • wymagania w zakresie dokumentacji technicznej maszyny;
 • wybrane wymagania w zakresie budowy, konstrukcji i wyposażenia maszyn;
 • procedury oceny zgodności maszyn;
 • rola norm zharmonizowanych w ocenie zgodności maszyn;

4.      Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn – dyrektywa narzędziowa:

 • definicja maszyny w rozumieniu dyrektywy narzędziowej;
 •  ogólne zasady dostosowania maszyny do minimalnych wymagań;
 •  wybrane minimalne wymagania dla maszyn;
 • kontrole maszyn;
 • instrukcje dotyczące maszyn;

5.    Proces oceny i redukcji ryzyka podczas projektowania i eksploatacji maszyn:

 • analiza ryzyka (zdefiniowanie ograniczeń stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, ewaluacja i akceptowalność ryzyka);
 • metody  redukcji  ryzyka  (konstrukcje  wewnętrznie  bezpieczne;  środki  ochronne - urządzenia ochronne   odgradzające  oraz  urządzenia  ochronne  nieodgradzające;  środki  informowania  i ostrzegania)

6.    Ćwiczenia na przykładach:

 • ocena prawidłowości i kompletności oznaczenia maszyn;
 • ocena prawidłowości treści i formy deklaracji zgodności maszyny;
 • ocena prawidłowości treści i formy instrukcji użytkowania maszyny;
 • zapoznanie z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie budowy, konstrukcji i wyposażenia maszyn.

7.    Pytania, dyskusja, konsultacje

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili
 • rozróżniać wymagania bhp dla maszyn (zasadnicze, minimalne);
 • przeprowadzić weryfikację poprawności oznaczenia, deklaracji zgodności i instrukcji użytkowania nowej maszyny;
 • znać i rozróżniać podstawowe rodzaje osłon i innych urządzeń ochronnych stosowanych w maszynach;
 • identyfikować zagrożenia wypadkowe związane z eksploatacją maszyn oraz znać sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń;
 • opracować szczegółową listę kontrolną spełniania przez maszyny  minimalnych wymagań.

Na życzenie Państwa zorganizujemy szkolenie
w siedzibie Państwa firmy.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                    (068) 324-35-90
- e-mail                  
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954
(na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą szkolenia. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na szkolenie nie będzie wysyłana.
Szkolenie będzie potwierdzone telefonicznie.


TERMIN: 27 stycznia 2020r.
TERMIN: 23 stycznia 2019r.
TERMIN: 27 stycznia 2020r.                  TERMIN: 27 stycznia i 5,12,19 lutego 2020                
TERMIN :  23 stycznia 2020r.