Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Dokumentacja kadrowa - 1 dzień

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na 
JEDNODNIOWE seminarium:

 

PRAWO PRACY 

       DOKUMENTACJA  KADROWA
NAWIĄZANIE ó USTANIE STOSUNKU PRACY 

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

C                                         COVID -19

 


TERMIN:  8 marca 2022r.

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

1.      Pojęcie dokumentacji pracowniczej od 2019 r. w świetle rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

2.      Okres i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

3.      Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.

4.      Kiedy dokumentację pracowniczą przekazuje się pracownikowi. Warunki wydawania kopii dokumentacji pracowniczej.

5.      Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika po przerwie, a akta osobowe.

6.      Dokumentacja pracownicza, a przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

7.      Co zrobić z dokumentacją pracowniczą po zamknięciu firmy?

8.      Akta osobowe pracowników od 2019 r.:

a)     Ogólne zasady organizacji akt osobowych: podział na części, zasady numeracji, spis zawartości,

b)     Faza nawiązania stosunku pracy

-        badania profilaktyczne pracowników – rodzaje badań, terminy, wymagane dokumenty, badania w okresie epidemii SARS-Cov-2

-        kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

-        jakie dokumenty powinien dostarczyć kandydat na pracownika, a czego wymagać od osoby już zatrudnionej?

c)     Trwający stosunek pracy

-        kiedy przekazać umowę o pracę, procedura podpisania umowy o pracę w przypadku pracowników młodocianych,

-        informacja o warunkach zatrudnienia,

-        zakres czynności – czy musi być sporządzony w formie pisemnej?

-        szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – kogo trzeba szkolić, jak często przeprowadzać szkolenia, jak dokumentować szkolenia, szkolenia w okresie epidemii SARS-Cov-2,

-        zapoznanie pracownika z regulaminami wewnątrzzakładowymi,

-        monitoring w miejscu pracy – kiedy można i jak skutecznie wprowadzić monitoring, jakie dokumenty należy sporządzić w związku z wprowadzeniem monitoringu,

-        ocena ryzyka zawodowego – dokumentacja zapoznania się z nią pracownika oraz dodatkowe wymogi w przypadku zatrudnienia pracowników młodocianych,

-        dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopów i uprawnień związanych z rodzicielstwem (wybrane zagadnienia),

-        zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy,

d)     Zakończenie stosunku pracy

-        oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę,

-        zasady wydawania, prostowania lub uzupełniania świadectwa pracy,

-        dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy – dokumentacja czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,

-        zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

-        kiedy należy przeprowadzić badania lekarskie po ustaniu stosunku pracy;

e)     Dokumentowanie kar porządkowych,

9.      Dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy – pojęcie, nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy, okres przechowywania. Czy rozkłady czasu pracy trzeba przechowywać?

10.  Dokumentacja pracy zdalnej w okresie epidemii SARS-Cov-2.

11.  Listy płac – zasady prowadzenia, okres przechowywania, tajemnica wynagrodzenia.

12.  Pracownicze plany kapitałowe (zasady ogólne, wybrane zagadnienia) – harmonogram po zmianach związanych z epidemią SARS-Cov-2, jakich przedsiębiorców dotyczą PPK, umowa o zarządzanie PPK, umowa o prowadzenie PPK, wpłaty dokonywane do PPK, wykroczenia z ustawy o PPK.

13.  Porozumienia zawierane w okresie epidemii SARS-Cov-2:

-        dot. warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;

-        dot. wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy;

-        dot. stosowania mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę,

-        dot. zawieszenia obowiązku: tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych.

14.  Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                   65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                    (068) 346-95-34
• e - mail                  
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.