Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Dokumentacja kadrowa - 1 dzień

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na JEDNODNIOWE seminarium:
 

PRAWO PRACY w 2018,2019

       DOKUMENTACJA  KADROWA
NAWIĄZANIE ó USTANIE STOSUNKU PRACY 

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW !


TERMIN:  5 lutego 2019r.

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników wydziałów kadr i płac, a także właścicieli firm prowadzących samodzielnie politykę kadrową firmy. Zapraszamy również osoby zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej.

 
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie oraz aktualizacja praktycznej wiedzy
i umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Szkolenie ma na celu również zapoznanie z zasadami prawidłowego prowadzenia dokumentacji kadrowej, w tym przede wszystkim zawierania i rozwiązywania umów cywilno-prawnych oraz przedstawienie innych zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych.

Wykładowca:

Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni wykładowcy z zakresu prawa pracy – czasu pracy z Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM SEMINARIUM:

Jaką dokumentację kadrową musi prowadzić pracodawca?

1.       Znaczenie oświadczenia woli jako warunku niezbędnego do nawiązania stosunku pracy.

2.       Podstawowe różnice między umową o pracę a umową zlecenie i umową o dzieło.

3.       NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY.

a)     Kto może być pracownikiem, w tym pojęcie młodocianego – zmiany od 01.09.2018 r.

b)     O co można zapytać osobę ubiegającą się o zatrudnienie a o co pracownika – kwestionariusze osobowe a ochrona danych osobowych. RODO – zmiany związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników od maja 2018 r.
(informacja sygnalna). Czy pracodawca prowadzący rekrutację do pracy może nakazać kandydatowi dostarczenie zdjęcia?

c)      Skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie i orzeczenia lekarskie według nowych zasad.

d)     Zawarcie umowy o pracę.

e)      Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia.

f)      Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i ich wpływ na treść stosunku pracy.

g)      Zakres czynności pracownika.

h)     Dokumentowanie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

i)       Pozostałe oświadczenia pracownika i dokumenty.

4.       USTANIE STOSUNKU PRACY.

a)     Różnica między rozwiązaniem umowy a jej wygaśnięciem.

b)     Tryb rozwiązania stosunku pracy.

c)      Okresy wypowiedzenia obowiązujące od 22.02.2016 r.

d)     Szczególne obowiązki pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Czy pracodawca
ma prawo w obecności innych pracowników wręczyć osobie zatrudnionej wypowiedzenie umowy o pracę
lub nałożyć na nią karę porządkową?

e)      Nowe terminy dla odwołania od wypowiedzenia od 01.01.2017 r.,

f)     Świadectwo pracy (treść, terminy) po zmianach od 1 stycznia 2017 r. oraz 24 maja 2017r.

g)      Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją - Zmiany od 2018 r. i od stycznia 2019 r

5.       AKTA OSOBOWE PRACOWNIKA.
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania
akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Zmiany od 2018 r. i od stycznia 2019 r.

  • możliwość prowadzenia i przechowywania w postaci elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników oraz nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników,
  • rewolucyjne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych pracowników.

6.       Świadectwa pracy po zmianach od 2017 r.

7.       Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

8.       LISTY PŁAC– zagadnienia ogólne pod  kątem  prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

9.       UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM.(Wybrane zagadnienia związane z prowadzeniem
dokumentacji pracowniczej z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych).

 

10.   Ćwiczenia i konsultacje z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                   65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                    (068) 324-35-90
• e - mail                  
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 25 stycznia 2019r.
TERMIN: 18 grudnia 2018r.
TERMIN : 25 stycznia 2019r.                       TERMIN: 25 stycznia i 6, 12, 20 lutego                
TERMIN :  18 grudnia 2018r.