Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Dokumentacja kadrowa - 1 dzień

Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na 
JEDNODNIOWE seminarium:

 

PRAWO PRACY w 2018,2019

       DOKUMENTACJA  KADROWA
NAWIĄZANIE ó USTANIE STOSUNKU PRACY 

AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 2019

Nowe zasady przechowywania dokumentacji

w formie elektronicznej


TERMIN:  16 października 2020r. 

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                  Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

1.      Zmiany przepisów prawa pracy w 2019r.

Ustawa  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiany w BHP dotyczące szkolenia okresowego pracowników oraz pełnienia zadań służby BHP. Pracownicze plany kapitałowe.

2.  NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY. Kto może być pracownikiem, w tym pojęcie młodocianego – zmiany od 01.09.2018r. Zawarcie umowy o pracę. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia. Zakres czynności pracownika. Nowy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.

3.  Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i ich wpływ na treść stosunku pracy. Układ zbiorowy pracy. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Obwieszczenia.

4. USTANIE STOSUNKU PRACY. Różnica między rozwiązaniem umowy a jej wygaśnięciem. Tryb rozwiązania stosunku pracy. Okresy wypowiedzenia obowiązujące od 22.02.2016r. Szczególne obowiązki pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę czy rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

5. ŚWIADECTWA PRACY. Zasady wydawania i wypełniania.

a) Zasady wystawiania świadectw pracy od 1.01.2017r. Analiza nowego wzoru świadectwa pracy (z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od 01.06.2017r.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016r. w sprawie świadectwa pracy. Szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy. Uzupełnienie katalogu informacji zamieszczanych w świadectwie pracy (np. podawanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko w formie godzinowej; określanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego).

b)  Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia.

Sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownika. Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę bez wniosku pracownika. Wystąpienie z żądaniem sprostowania do sądu pracy.  Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę.

6. Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej (Ustawa  z dnia 10.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  - Dz. U. z 2018r., poz. 357).

7. Nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Zmiany w Kodeksie pracy. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi. Ponowne zatrudnienie a konieczność sporządzenia nowych akt osobowych pracownika.

8. Akta osobowe pracowników w 2019r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 20.10.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.

9. Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

10. Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                   65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:                    (068) 324-35-90
• e - mail                  
exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.TERMIN: 12 października 2020r.
TERMIN: 28 października  2020r.           TERMIN:  7, 16, 21, 28  października 2020r.
TERMIN:   7, 16, 21, 28 października 2020r.
TERMIN :  12 października  2020r.