Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
Do wyboru: 

szkolenie ONLINE
szkolenie STACJONARNE DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW
W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG
- delegowanie pracowników do krajów UE
- delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług
na terytorium Polski


TERMIN:  nabór trwa
            

MIEJSCE:  Zielona Góraul. Boh. Westerplatte 23
               - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 

« CELEM SZKOLENIA jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi delegowania pracowników do krajów UE oraz delegowania pracowników, w ramach świadczenia usług na terytorium Polski -nowa regulacja w prawie polskim.


Wysoki poziom wykładów gwarantują najlepsi, wielokrotnie sprawdzeni  wykładowcy – prawnicy z  Państwowej Inspekcji Pracy posiadający wieloletnie doświadczenie.

Program szkolenia:

 

1. Delegowanie pracowników, w ramach świadczenia usług na terytorium Polski, przez pracodawców zagranicznych oraz delegowanie do krajów UE – zmiany w przepisach od 31.07.2020r.:

a)      zmiana katalogu warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium RP polegająca na zapewnieniu takiemu pracownikowi prawa do:

-        wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnego wynagrodzenia za pracę,

-        należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium RP, do którego pracownik został delegowany, do innego miejsca pracy na terytorium RP lub poza terytorium RP,

b)      zapewnienie pracownikowi delegowanemu na terytorium RP szerszego zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia - po przekroczeniu 18 miesięcy delegowania (w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do PIP) lub po przekroczeniu 12 miesięcy delegowania (w przypadku braku takiego powiadomienia),

c)      uzupełnieniu katalogu zadań PIP o:

-        przyjmowanie ww. umotywowanego powiadomienia,

-        współpracę z właściwymi organami innych państw członkowskich - mającą na celu zwalczanie nadużyć w zakresie delegowania pracowników

-        informowanie Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących delegowania pracowników na terytorium lub z terytorium RP,

-        rozszerzenie zakresu informacji zamieszczanych przez PIP na stronie internetowej (Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy) - o informacje dotyczące szerszego poziomu gwarancji warunków zatrudnienia pracownika delegowanego na terytorium RP;

d)     wprowadzenie zasady stosowania nie mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z przepisów krajowych dotyczących delegowania pracowników - w przypadku ustalenia przez PIP pozornego delegowania,

e)      rozszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych PIP o weryfikację spełnienia przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wymogu złożenia oświadczenia o delegowaniu, jego aktualizacji oraz przechowywania i udostępniania dokumentów dotyczących delegowania,

f)       ograniczenie formy dokumentów składanych przez pracodawcę delegującego pracownika na terytorium RP wyłącznie do formy elektronicznej,

g)      rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP o agencje pośrednictwa pracy,

h)      rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej lub agencji pośrednictwa pracy w przypadku, gdy zagraniczna agencja kieruje pracownika do pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do wykonywania pracy na terytorium RP,

i)        rozszerzenie definicji pracodawcy delegującego pracownika z terytorium RP poprzez uwzględnienie jako pracodawcy agencji pracy tymczasowej w przypadku, gdy agencja krajowa kieruje pracownika do krajowego lub zagranicznego pracodawcy użytkownika, który następnie kieruje tego pracownika tymczasowo do pracy na terytorium innego państwa członkowskiego,

j)        zobowiązanie agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy do zapewnienia pracownikowi tymczasowemu delegowanemu na terytorium RP, warunków pracy i innych warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż stosowane do krajowych pracowników tymczasowych,

k)      zobowiązanie pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego, będącego pracownikiem tymczasowym, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów wewnętrznych tego pracodawcy,

l)        zobowiązanie pracodawcy użytkownika do informowania agencji pracy tymczasowej albo agencji pośrednictwa pracy o zamiarze skierowania pracownika tymczasowego przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego.

  • Delegowanie pracowników polskich: definicja podróży służbowej, zasady rozliczania podróży służbowej, świadczenia z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej. 
  • Delegowanie kierowców zatrudnionych w transporcie międzynarodowym. 
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 11/15 z dn. 24.11.2016r. 
  • Delegowanie do kraju UE. 
  • Kierunki projektowanych zmian przepisów UE w sprawie delegowania pracowników dot. przewoźników drogowych. 
  • Aktualny stan prac Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego nad propozycjami zmian przepisów dotyczących przewoźników drogowych.
  • Konsultacje.Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  
exandi@exandi.pl


Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.
Seminarium będzie potwierdzone telefonicznie.