Informujemy, że nasza strona używa plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe, powinieneś dokonać zmian ustawień swojej przeglądarki.X Zamknij

Czas pracy 2022 - 2 dni
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w  dwudniowym  seminarium z cyklu
PRAWO PRACY w praktyce:


CZAS PRACY

! Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania
czasu pracy pracowników

 

- Czas pracy pracowników w okresie zagrożenia COVID-19


TERMIN:   nabór trwa

MIEJSCE:  Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

PROGRAM SEMINARIUM:

 

DZIEŃ PIERWSZY

1.       Wybrane pojęcia:

 • praca zmianowa (kiedy jest dopuszczalna, jakie są korzyści z jej stosowania)
 • ­doba pracownicza (skutki powierzenia pracy w tej samej dobie pracowniczej)
 • ­wymiar czasu pracy i sposoby jego ustalania (powszechny, dla pracowników młodocianych – zmiany w definicji pracowników młodocianych), w tym obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19
 • okres rozliczeniowy czasu pracy (w tym procedura i uwarunkowania wprowadzenia 12 miesięcznego
 • okresu rozliczeniowego czasu pracy).
 • ­ Warunki polecenia i wykonywanie pracy zdalnej w okresie zagrożenia COVID-19.

2.       Systemy czasu pracy (sposoby wprowadzania, cechy charakterystyczne systemów, typowe zastosowania poszczególnych systemów w zależności od rodzaju działalności, wpływ organizacji związkowych na ustalenie systemu czasu pracy). Jaki pracodawca może zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

3.     Odpoczynek pracownika: dobowy, tygodniowy, możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego. Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego w związku z COVID-19 i jego równoważenie.

Jaki pracodawca w okresie epidemii może polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę?

4.     Przerwy wliczane i niewliczane do czasu pracy – warunki udzielenia.

5.     Nieobecność pracownika w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożnością sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

6.     Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych. Jaki pracodawca może polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w okresie epidemii?

7.     Praca w porze nocnej oraz obowiązki pracodawcy w przypadku zatrudniania „pracowników pracujących w nocy”.

8.     Dyżur: kiedy wliczać dyżur do czasu pracy, jak rekompensować czas dyżuru, dyżur a odpoczynek pracownika. Jaki pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę w okresie epidemii?

9.      Regulacje wewnątrzzakładowe w zakresie czasu pracy, w tym szczególne rozwiązania w związku z koronawirusem:

- porozumienie w sprawie objęcia pracowników przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19;

- warunki zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19;

- warunki zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami w związku z COVID-19;

10.    Praca w niedziele i święta (z wyłączeniem handlu).

11.    Podróże służbowe – jak rozumieć podróże typowe i nietypowe (kiedy zaliczyć czas podróży służbowej
do czasu pracy?).

12.    Ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r. (czym są dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy, co musi obejmować ewidencja czasu pracy, jaki czas ma pracodawca żeby wdrożyć nowe wymagania dot. ewidencji czasu pracy, jak długo przechowywać ewidencję według nowych zasad).

13.    Czas pracy a wykroczenia przeciwko prawom pracownika, w tym zmiany od 2019 r.

14. Szczególne regulacje dot. czasu pracy w placówkach handlowych. Zmiany dot. pracy w handlu w niedziele w okresie zagrożenia COVID-19.

15.  Kierunki zmian w prawie pracy – sygnalnie.

16.    Konsultacje.


DZIEŃ DRUGI

1.Praktyczne przykłady z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy pracowników:

 • Ćwiczenia z zakresu ustalania wymiaru czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania liczby godzin nadliczbowych oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • Ćwiczenia z zakresu weryfikacji błędów w ustalaniu rozkładów czasu pracy, stosowania ogólnych
 • norm czasu pracy oraz norm odnoszących się do pracowników objętych regulacjami szczególnymi (niepełnosprawni),
 • Ustalanie wymiaru czasu wolnego w związku z rekompensatą pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Praktyczne stosowanie definicji ustawowych dotyczących czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu trybu wprowadzania przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze
 • czasu pracy,
 • Ćwiczenia z zakresu ustalania prawa i wymiaru przerw w pracy (w tym pracowników objętych regulacjami szczególnymi – młodociani),
 • Pytania podsumowujące wiedzę dot. prowadzenia ewidencji czasu pracy, trybu wprowadzania
 • okresów rozliczeniowych czasu pracy, limitów godzin nadliczbowych, dni wolnych od pracy.

2.   Konsultacje.


Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                        65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem: exandi@exandi.pl

Należność za uczestnictwo należy przekazać na nasze konto:
BZ WBK S.A. O/Zielona Góra nr 91 1090 1535 0000 0000 5303 5954 (na przelewie prosimy wpisać: wpłata dotyczy seminarium:.......w Zielonej Górze, termin..........) lub wpłacenie gotówką w sekretariacie po uprzednim telefonicznym potwierdzeniu udziału w seminarium oraz przesłaniu karty zgłoszenia.

Rezygnację z udziału przyjmujemy nie później niż 5 dni roboczych przed datą seminarium. Wymagana rezygnacja pisemna. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty w pełnej wysokości. Dodatkowa informacja przyjęcia na seminarium nie będzie wysyłana.